Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Onze klanten informeren

Onze diensten toegankelijker en beter beschikbaar maken

We proberen ervoor te zorgen dat onze hoofdzetel en regionale antennes goed toegankelijk zijn, vooral voor mensen met beperkte mobiliteit of met een handicap. Als het voor een werkgever of zijn mandataris moeilijk is om een van onze regionale antennes te bereiken, dan komen wij naar hem toe.

Bezoekers

In 2022 hebben wij 9.606 bezoekers ontvangen.

Volledige, actuele en persoonlijke informatie verstrekken

We streven er voortdurend naar om onze klanten zo goed mogelijk te informeren. Daarom nemen we initiatieven om alle informatie over onze diensten bij een zo breed mogelijk publiek te verspreiden. We doen dit bij voorkeur digitaal. Maar ook werkgevers die niet elektronisch werken, verliezen we niet uit het oog. Zij kunnen de hulp inroepen van de inspectiediensten in onze regionale antennes om hun verplichtingen te vervullen.

Websites

Algemene informatie over onze rol en onze opdracht zijn te vinden op onze eigen RSZ-website. Ook statistische gegevens publiceren we daar.

Een ander belangrijk informatiekanaal is het portaal van de sociale zekerheid. Daar krijgen werkgevers en hun mandatarissen een individuele en beveiligde toegang tot informatie die hen persoonlijk aanbelangt. Ze vinden er ook algemene en technische instructies, en programma's die hen helpen om hun aangiften uit te voeren.

Administratieve instructies

Een belangrijk onderdeel van het portaal zijn de Administratieve Instructies Nieuw venster: een elektronische publicatie die werkgevers, dienstverrichters en sociale secretariaten informeert over wie bijdragen verschuldigd is en in welke mate.

Daarnaast bevatten de Administratieve Instructies ook uitleg over:

 • de verplichtingen van werkgevers tegenover de RSZ en de verschillende stelsels van de sociale zekerheid, en
 • de inhoudelijke aspecten van de onlinediensten (Dimona, DmfA, Capelo) die werkgevers moeten gebruiken.

Over de Instructies overleggen wij met de FOD Sociale Zekerheid. Op die manier proberen we verschillen in interpretatie van de Instructies bij alle betrokken overheidsdiensten te voorkomen.

De administratieve instructies RSZ bijwerken

De Administratieve Instructies worden ieder kwartaal bijgewerkt. Reglementaire nieuwigheden, wijzigingen of actualiseringen voor een specifiek aangiftekwartaal worden in de tekst opgenomen.

Er zijn vier soorten bijwerkingen:

De administratieve instructies RSZ bijwerken
Type Beschrijving
Nieuw Integratie van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving
Recurrent Terugkerende aanpassing van grensbedragen, jaarbedragen en percentages (indexaanpassingen, jaarlijks vastgestelde percentages) – 'recurrent'
Info Aanpassing van meer algemene informatie
Corona Beschrijving en toelichting van maatregelen genomen tijdens de COVID-19-crisis

De wijzigingen worden duidelijk gemarkeerd in de tekst.

Bijwerkingen in 2022

De volgende figuur toont de evolutie van het aantal bijgewerkte onderdelen in de afgelopen jaren. Voor 2022 worden ook de tussentijdse instructies mee opgenomen in het overzicht om een idee te geven van de impact van de coronamaatregelen en opeenvolgende indexeringen ten opzichte van de gewone bijwerkingen en verduidelijkingen.

Terugkerende aanpassingen zoals de jaarlijkse percentages van het Fonds Sluiting Onderneming en index- en jaarbedrag aanpassingen, zijn kenmerkend voor een 1ste kwartaal.

Daarnaast waren er indexoverschrijdingen in februari, april, juli, oktober en november 2022, telkens met de aanpassing van heel wat grensbedragen als gevolg. Dit resulteerde in tussentijdse instructies gedurende het hele jaar en wijzigingen in elke kwartaalaanpassing van de instructies.

Verschillende nieuwe regeringsmaatregelen namen een aanvang vanaf het eerste kwartaal 2022:

 • schrapping van de beperkte berekeningsbasis voor betaalde sportbeoefenaars,
  • invoering van een doelgroepvermindering betaalde sportbeoefenaars
  • invoering van een sportbonus onder de vorm van een werknemersbijdragevermindering
 • gedeeltelijke inkanteling van het verenigingswerk in het stelsel van vrijgestelde activiteiten onder arbeidsovereenkomst in de socioculturele sector en de sportsector,
 • regeling buitenlandse kaderleden en onderzoekers, aanpassingen als gevolg van de verbreding van de toepassingsmodaliteiten,
 • wijziging toepassingsmodaliteiten en definities doelgroepvermindering eerste aanwervingen,
 • wijziging doelgroepvermindering Vlaanderen – ouderen,
 • schrapping van een doelgroepvermindering voor het Waals Gewest.

En in de loop van 2022 verder ook nog:

 • een absolute verhoging van het GGMMI,
 • aanpassingen bijzondere bijdrage sociale zekerheid.

Vanaf het 1ste kwartaal 2022 werd de aangifte DmfAPPL (lokale en provinciale besturen) geïntegreerd in de aangifte DmfA (project Dunia). Daartoe werden in de verschillende hoofdstukken van de instructies heel wat aanpassingen doorgevoerd en werden een aantal nieuwigheden en nieuwe codes ingevoerd.

Het thema ‘invullen van de DmfA’ werd herzien en anders gestructureerd. Wat betreft aangiften zijn er een aantal nieuwe codes o.a. voor:

 • het statuut
 • de loongegevens
 • de prestatiegegevens
 • betalingswijze onderwijs
 • Capelo – maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd
 • Capelo – aangifte van lokale mandatarissen

Daarnaast werden op het niveau van de ‘tewerkstelling inlichtingen’ een aantal nieuwe blokken / zones opgenomen en een aantal codes in de bestaande blokken /zones gewijzigd of toegevoegd.

De aangifte Dimona werd verplicht voor lokale mandatarissen.

Een aantal maatregelen (verlengingen) en wijzigingen tijdens 2022 hebben nog betrekking op de COVID-19-crisis. Andere dan weer op de energiecrisis of het tekort aan personeel in de zorgsector. Het gaat zowel over de introductie van tijdelijke maatregelen, als over toelichtingen bij maatregelen die specifiek getroffen zijn om de impact van de crisis te milderen, zoals:

 • neutralisatie uren studentenarbeid in sommige sectoren voor het bepalen van het urencontingent,
 • verhoging kostenplafond vrijwilligers in bepaalde sectoren,
 • mogelijkheid om te werken als vrijwilliger in een commerciële instelling voor ouderenzorg,
 • verlenging mogelijkheid te werken als werkloze met bedrijfstoeslag bij de vroegere werkgever zonder repercussies,
 • verlenging systeem van 120 extra vrijwillige overuren, vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen,
 • verlenging gebruik consumptiecheques en coronapremiecheques,
 • verlengingen bijzonder minnelijk afbetalingsplan,
 • verhoging van de contingenten gelegenheidsarbeid land- en tuinbouw,
 • actualiseringen aangifte van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht,
 • minnelijk afbetalingsplan energie.

Tijdig post beantwoorden en attesten afleveren

We stellen alles in het werk om post binnen 20 werkdagen te beantwoorden. Blijkt die termijn niet haalbaar, dan sturen we in elk geval een ontvangstbewijs en bezorgen we een stand van het gevraagde onderzoek.

We leveren gevraagde attesten en bewijsstukken tijdig en correct af.

Aantal attesten afgeleverd in 2022
Type attest Aantal attesten afgeleverd in 2022
Gegevens stand van rekening onderneming
 • Attesten openbare aanbestedingen
184.295
 • Schuldenattest
22.640
 • Bekendmakingen van schuldvorderingen
317.842
Identificatiegegevens van de werkgever

Attesten van schrapping, attesten van inschrijving, attesten van niet-inschrijving

5.241
Individuele gegevens van de werknemer

Attesten van arbeidsrelatie, attesten van loon en prestaties, attesten van loon, attesten van prestaties

9.378
Aantal personen in dienst

Attesten AR 124, attesten aantal tewerkgestelde werknemers op de laatste dag van het kwartaal, attesten voltijdse equivalenten

7.393
Grensoverschrijdende tewerkstelling

Detacheringsverklaringen voor grensoverschrijdende tewerkstelling, attesten voor gelijktijdige tewerkstelling

133.440
Student@work 6.314

Klachten behandelen en procedures aanpassen

We registreren en analyseren alle klachten die we ontvangen. De klachten komen binnen via onze eigen diensten, het Contactcenter van de sociale zekerheid en de federale ombudsman.

We analyseren de vraag en de gevolgde procedures, en waar nodig nemen we maatregelen om fouten recht te zetten.

Aantal en oorsprong van de klachten

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal en de oorsprong van de klachten die we hebben ontvangen in 2022.

Oorsprong Aantal
Eerste lijn 37
Federale ombudsman 7

Samenwerken met mandatarissen

Een goede samenwerking met de mandatarissen draagt in grote mate bij aan het waarborgen en verhogen van de kwaliteit van aangiftegegevens die de RSZ ontvangt. Met dit voor ogen hebben we verschillende overlegstructuren opgezet.

Elk kwartaal organiseren we een informatiesessie voor erkende sociale secretariaten en dienstverrichters. De DmfA-aanpassingen voor het betreffende kwartaal en de vooruitzichten voor de volgende kwartalen worden er voorgesteld. Alle andere nieuwigheden die van belang zijn voor de mandatarissen, zoals wijzigingen in de regelgeving, de aanpassing van bestaande onlinediensten of de ontwikkeling van nieuwe diensten, worden er ook vermeld. Deze sessies vormen ten slotte een ideaal uitwisselingsplatform.

Daarnaast houden we ook tweemaal per kwartaal een beperkt overleg met de Unie van erkende Sociale Secretariaten. Tijdens deze vergaderingen hebben we het meer in detail over de lopende projecten en de eventuele praktische problemen die zich hebben voorgedaan. We kaarten ook richtlijnen voor de toekomst aan.

Het aanbod aan statistische gegevens uitbreiden

De RSZ beschikt over heel wat cijfers over de tewerkstelling in België. De meeste daarvan staan op de pagina tewerkstellingsstatitieken van de website van de RSZ nieuw venster, en zijn te raadplegen in een interactieve toepassing of in de vorm van downloadbare bestanden.

Behalve over de 'reguliere' loontrekkende tewerkstelling, bieden we ook statistieken over bijzondere statuten zoals uitzendarbeid, studentenarbeid of flexi-jobs.

Terug naar boven