Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Budget

Onderdelen

De jaarlijkse begroting bestaat uit een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting.

  • De opdrachtenbegroting omvat de ontvangsten en uitgaven die te maken hebben met de wettelijke opdrachten van de instelling. Deze kredieten zijn niet-limitatief.
    De evolutie van de ontvangsten en uitgaven in de opdrachtenbegroting wordt besproken in de rubriek ‘Financiering van de sociale zekerheid in dit jaarverslag. Ze bevat zowel de inkomsten en de uitgaven van het stelsel der werknemers als van de lokale besturen, de publieke sociale Maribel, de Overzeese sociale zekerheid en sinds 2018 ook van de zeevarenden.
  • De beheersbegroting omvat de kredieten die te maken hebben met de werking van de instelling. Op enkele uitzonderingen na zijn dat uitsluitend limitatieve kredieten. De beheersbegroting wordt onderverdeeld in personeelsuitgaven, werkingsuitgaven (gewone en informatica) en investeringsuitgaven (gewone, gebouwen en informatica).

De globale begroting in 2022

De volgende tabellen tonen de cijfers van de globale begroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

Globale begroting: overzicht
  2020 2021 2022 (*)
Ontvangsten 95.553.503 96.144.698 99.917.159
Uitgaven 94.486.313 94.503.830 99.080.148
Saldo 1.067.190 1.640.868 837.011
(*) Voorlopige cijfers
Details ontvangsten
  2020 2021 2022 (*)
Opdrachten 95.535.282 96.132.565 99.907.074
Beheer 18.220 12.133 10.084
(*) Voorlopige cijfers
Details uitgaven
  2020 2021 2022 (*)
Opdrachten 94.257.403 94.267.475 98.828.212
Beheer 228.910 236.355 251.936
(*) Voorlopige cijfers

De beheersbegroting in 2022

De volgende tabel toont de beheersbegroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

2020 2021 2022 (*)
Personeelsuitgaven 132.740 143.305 145.624
Werkingsuitgaven 95.201 92.462 104.661
Gewone werkingsuitgaven 12.740 12.201 13.955
Werkingsuitgaven informatica 82.461 80.261 90.706
- Smals 81.454 78.980 89.726
- RSZ 1.007 1.281 980
Investeringsuitgaven 969 588 1.651
Onroerend 280 319 1445
Investeringsuitgaven informatica 558 8 3
- Smals 550 0 0
- RSZ 8 8 3
Roerend 131 261 203

De belangrijkste beheersuitgaven zijn de personeelsuitgaven en de uitgaven voor de informaticawerkzaamheden (werkings- en investeringsuitgaven) uitgevoerd door Smals, onze vaste informaticapartner. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 93% van de totale beheersuitgaven in 2022.

Personeelsuitgaven

In 2022 stegen de personeelsuitgaven met 1,6%, terwijl in 2021 een stijging van 9% werd vastgesteld.

Het aandeel in de totale beheersuitgaven daalde van 60,63% in 2021 naar 57,80% in 2022.

De personeelskosten 2021 werden in belangrijke mate beïnvloed door volgende factoren:

  • de 5 indexaanpassingen in 2022,
  • de stijging van de bijdragen voor de pool der parastatalen met 1% tegenover 5% in 2021,
  • een daling van het aantal tewerkgestelde personeelsleden in betaalde voltijdse equivalenten met 2,29% in 2022

Andere bepalende factoren waren de anciënniteits- en bevorderingsverhogingen.

Voor meer informatie kunt u de infografie met kerncijfers over ons personeel voor 2022 in dit jaarverslag raadplegen

Informatica-uitgaven Smals (werkings- en investeringskosten)

De uitgaven voor de werkzaamheden uitgevoerd door Smals stegen in 2022 met 13,6%. Deze stijging is voornamelijk het resultaat van de daling van de forse stijging van de uitgaven in het kader van het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht gefinancierd door Europa.

In 2021 vertoonden de uitgaven nog een daling van 3,7% ten opzichte van 2020.

Het aandeel van de uitgaven aan Smals in de totale beheersuitgaven steeg van 33,4% in 2021 naar 35,61% in 2022.

Andere werkingsuitgaven (informatica-uitgaven andere dan Smals inbegrepen)

De andere werkingsuitgaven vertegenwoordigen net geen 6% van de totale beheersuitgaven.

De belangrijkste posten zijn hier de lokaalkosten, bureaukosten, representatiekosten en de subsidie aan de mess en de energie-uitgaven door de fel gestegen energieprijzen in 2022.

Andere investeringsuitgaven (informatica-uitgaven andere dan Smals inbegrepen)

Het aandeel van de investeringsuitgaven (zonder Smals) in de totale beheersuitgaven evolueerde van 0,25% in 2021 naar 0,66% in 2022.

Terug naar boven