Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Bezoldigingen onderworpen aan de bijdrageberekening

Waaruit bestaan bezoldigingen?

De bezoldigingen die werknemers ontvangen, vormen de basis van de berekening van de meeste sociale bijdragen.

Het loonbegrip dat voor de berekening van de bijdragen wordt gebruikt, is complex van aard. Sommige bijzondere bedragen maken er deel van uit, terwijl andere ervan zijn uitgesloten – soms automatisch, soms onder voorwaarden. In de rubriek 'Loonbegrip' van de Administratieve instructies Nieuw venster op de portaalsite van de sociale zekerheid vindt u meer details over deze berekeningen.

Bovendien worden de bijdragen voor de meeste arbeiders berekend op 108% van het loon. Op de gewone bezoldigingen voor de vakantiedagen zijn immers werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd. Die bezoldigingen worden wel uitbetaald door een verlofkas die zelf geen werkgeversbijdragen verschuldigd is

Deze beperkingen bemoeilijken de interpretatie van de globale en gedetailleerde loongegevensNieuw venster zoals u die op de website van de RSZ vindt. Zo is het is niet mogelijk om op grond van die gegevens met zekerheid vast te stellen hoe de lonen globaal zijn geëvolueerd ten opzichte van de lonen in het buitenland.

Bezoldigingen in 2022

De gegevens voor 2022 en de twee vorige jaren die we hier presenteren, houden rekening met de informatie over werknemers die bij de lokale overheidsdiensten worden tewerkgesteld. Vóór 31 december 2016 vielen zij onder de bevoegdheid van de DIBISS.

De volgende tabel en grafieken tonen enkele globale gegevens over de bezoldigingen. Opgelet: de gegevens voor het jaar 2022 zijn voorlopig. Het gaat om bezoldigingen naar rata van 100%, zonder rekening te houden met het loon voor de vakantiedagen van handarbeiders, dat ten laste valt van een vakantiekas.

Ter herinnering: het gaat hier enkel om de loongedeelten waarop socialezekerheidsbijdragen worden berekend.

Verdeling van de bezoldigingen per type

De tabel hieronder illustreert de verdeling van de bezoldigingen aangegeven in 2021, per type:

De grafiek toont dat het aandeel van de verbrekingsvergoedingen (1,39 miljard op 164 miljard) en het vervroegde vakantiegeld voor werknemers die hun baan verlaten (0,917 miljard) zeer klein is. Het aandeel van de premies (11,51 miljard) is heel wat groter. In 2022 was er een stijging van het gewicht van de premies.

Jaarlijkse evolutie van de verschillende componenten van de bezoldigingen

De volgende grafiek toont de jaarlijkse evolutie van de verschillende onderdelen van de bezoldigingen.

De loonmassa daalde in 2022 in vergelijking met 2021 (in totaal +9,75% en +9,88% alleen al voor de gewone lonen). Het gelijkaardige eenheidsloon per voltijds equivalent steeg, maar in mindere mate (+ 6% voor het gewone loon).

Meer gedetailleerde informatie over de bezoldigingen vindt u in de rubriek 'Statistieken' van de website van de RSZ Nieuw venster.

Terug naar boven