Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Onze klanten informeren

Onze diensten toegankelijker en beter beschikbaar maken

We proberen ervoor te zorgen dat onze hoofdzetel en regionale antennes goed toegankelijk zijn, vooral voor mensen met beperkte mobiliteit of met een handicap.Door de opgelegde coronamaatregelen in 2020 was het Onthaal gesloten voor bezoekers van dinsdag 24 maart tot en met zondag 31 mei. De RSZ opende de deuren weer voor bezoekers op dinsdag 2 juni. Nadien waren onze medewerkers iedere werkdag beschikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, aan de receptie of telefonisch. Als het voor een werkgever of zijn mandataris moeilijk is om een van onze regionale antennes te bereiken, dan komen wij naar hem toe.

Bezoekers

In 2020 hebben wij 5.576 bezoekers ontvangen.

Briefwisseling

Om het contact met onze diensten te vereenvoudigen, vermelden we in alle externe briefwisseling de naam, de dienst, het telefoonnummer en het e-mailadres van de dossierbeheerder of de contactpersoon.

Volledige, actuele en persoonlijke informatie verstrekken

We streven er voortdurend naar om onze klanten zo goed mogelijk te informeren. Daarom nemen we initiatieven om alle informatie over onze diensten bij een zo breed mogelijk publiek te verspreiden. We gebruiken daarvoor vooral het internet. Maar ook werkgevers die niet elektronisch werken, verliezen we niet uit het oog. Zij kunnen de hulp inroepen van de inspectiediensten in onze regionale antennes om hun verplichtingen te vervullen.

Websites

Algemene informatie over onze rol en onze opdracht zijn te vinden op onze eigen RSZ-website. Ook statistische gegevens publiceren we daar. Daarnaast verspreiden we ook gedrukte brochures in de drie landstalen.

Een ander belangrijk informatiekanaal is het portaal van de sociale zekerheid. Daar krijgen werkgevers en hun mandatarissen een individuele en beveiligde toegang tot informatie die hen persoonlijk aanbelangt. Ze vinden er ook algemene en technische instructies, en programma's die hen helpen om hun aangiften uit te voeren.

Administratieve instructies

Een belangrijk onderdeel van het portaal zijn de Administratieve Instructies Nieuw venster: een elektronische publicatie die werkgevers, dienstverrichters en sociale secretariaten informeert over wie bijdragen verschuldigd is en in welke mate.

Daarnaast bevatten de Administratieve Instructies ook uitleg over:

 • de verplichtingen van werkgevers tegenover de RSZ en de verschillende stelsels van de sociale zekerheid, en
 • de inhoudelijke aspecten van de onlinediensten (Dimona, DmfA, Capelo) die werkgevers moeten gebruiken.

Over de Instructies overleggen wij met de FOD Sociale Zaken. Op die manier proberen we verschillen in interpretatie van de Instructies bij alle betrokken overheidsdiensten te voorkomen.

De administratieve instructies RSZ bijwerken

De Administratieve Instructies worden ieder kwartaal bijgewerkt. Reglementaire nieuwigheden, wijzigingen of actualiseringen voor een specifiek aangiftekwartaal worden in de tekst opgenomen.

Er zijn vier soorten updates:

De administratieve instructies RSZ bijwerken
Type Beschrijving
Nieuw Integratie van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving
Recurrent Terugkerende aanpassing van grensbedragen, jaarbedragen en percentages (indexaanpassingen, jaarlijks vastgestelde percentages) – 'recurrent'
Info Aanpassing van meer algemene informatie
Corona Beschrijving en toelichting van maatregelen genomen tijdens de COVID-19-crisis

De wijzigingen worden duidelijk gemarkeerd in de tekst.

Updates in 2020

De volgende figuur toont de evolutie van het aantal bijgewerkte onderdelen in de afgelopen jaren. Voor 2020 worden ook de tussentijdse mededelingen mee opgenomen in het overzicht om een idee te geven van de impact van de coronamaatregelen ten opzichte van de gewone bijwerkingen en verduidelijkingen.

Terugkerende aanpassingen, zoals de jaarlijkse percentages van het Fonds Sluiting Onderneming, index- en jaarbedragaanpassingen, zijn kenmerkend voor een eerste kwartaal. In het 2de kwartaal was er een overschrijding van de spilindex, met de aanpassing van heel wat grensbedragen als gevolg.

De nieuwigheden beperkten zich hoofdzakelijk tot kleinere aanpassingen en wijzigingen zoals:

 • de aanpassing van de forfaits sociale Maribel
 • de aanpassing van de doelgroepvermindering jongeren en ouderen voor het Vlaams Gewest
 • de definitieve stopzetting van een aantal doelgroepenverminderingen voor het Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap).

Daarnaast werd ook de nieuwe regelgeving over arbeidsongevallenregeling voor niet-onderworpen stagiairs van kracht waarmee een nieuw systeem van Dimona-aangifte ‘verrijkt’ met een aantal gegevens gepaard gaat.

Wat aangiften betreft, zijn er een aantal nieuwigheden op het niveau van:

 • specifieke bijkomende inlichtingen en codificering voor een aantal nieuwigheden:
  • specifieke looncode parlementair mandaat,
  • aanduiding gelegenheidsarbeid begrafenissector, en
  • nieuwe statuutcode;
 • informatie voor derden:
  • nieuwe zone voor het Vlaams vormingsverlof, en
  • inlichtingen Federale 2de pensioenpijler contractuelen.

De meeste nieuwe maatregelen en wijzigingen tijdens 2020 hebben echter betrekking op de COVID-19-crisis. Het gaat zowel over de introductie van tijdelijke maatregelen, als over nieuwe codificatie en toelichtingen bij maatregelen genomen om de impact van de crisis te milderen, zoals:

 • uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ,
 • bijzonder minnelijk afbetalingsplan,
 • premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen 3de kwartaal 2020,
 • premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen van het 3de kwartaal 2020 – toeleveranciers,
 • doelgroepvermindering tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering,
 • vergoedingen bij thuiswerk,
 • aanvullingen bij RVA-uitkeringen,
 • aangifte van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht,
 • verdubbeling van de contingenten gelegenheidsarbeid land- en tuinbouw,
 • pretracing buitenlandse arbeidskrachten,
 • consumptiecheques,
 • 120 extra vrijwillige overuren, vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen,
 • uitbreiding aantal mogelijke uren studentenarbeid,
 • verhoging kostenplafond vrijwilligers in bepaalde sectoren.

Tijdig post beantwoorden en attesten afleveren

We stellen alles in het werk om post binnen 20 werkdagen te beantwoorden. Blijkt die termijn niet haalbaar, dan sturen we in elk geval een ontvangstbewijs en bezorgen we een stand van het gevraagde onderzoek.

We leveren gevraagde attesten en bewijsstukken tijdig en correct af.

Aantal attesten afgeleverd in 2020
Type attest Aantal attesten afgeleverd in 2020
Gegevens stand van rekening onderneming  
 • Attesten openbare aanbestedingen
187.745
 • Bekendmakingen van schuldvorderingen
1.460.048
Identificatiegegevens van de werkgever

Attesten van schrapping, attesten van inschrijving, attesten van niet-inschrijving

6.665
Individuele gegevens van de werknemer

Attesten van arbeidsrelatie, attesten van loon en prestaties, attesten van loon, attesten van prestaties

89.328
Aantal personen in dienst

Attesten AR 124, attesten aantal tewerkgestelde werknemers op de laatste dag van het kwartaal, attesten voltijdse equivalenten

6.181
Grensoverschrijdende tewerkstelling

Detacheringsverklaringen voor grensoverschrijdende tewerkstelling, attesten voor gelijktijdige tewerkstelling

106.293

Klachten behandelen en procedures aanpassen

We registreren en analyseren alle klachten die we ontvangen. De klachten komen binnen via onze eigen diensten, het Contactcenter van de sociale zekerheid en de federale ombudsman.

We analyseren de vraag en de gevolgde procedures, en waar nodig nemen we maatregelen om fouten recht te zetten.

Aantal en oorsprong van de klachten

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal en de oorsprong van de klachten die we hebben ontvangen in 2019.

Oorsprong Aantal
Eerste lijn 56
Federale ombudsman 15

Samenwerken met mandatarissen

Een goede samenwerking met de mandatarissen draagt in grote mate bij aan het waarborgen en verhogen van de kwaliteit van aangiftegegevens die de RSZ ontvangt. Met dit voor ogen hebben we verschillende overlegstructuren opgezet.

Elk kwartaal organiseren we een informatiesessie voor erkende sociale secretariaten en dienstverrichters. De DmfA-aanpassingen voor het betreffende kwartaal en de vooruitzichten voor de volgende kwartalen worden er voorgesteld. Alle andere nieuwigheden die van belang zijn voor de mandatarissen, zoals wijzigingen in de regelgeving, de aanpassing van bestaande onlinediensten of de ontwikkeling van nieuwe diensten, worden er ook vermeld. Deze sessies vormen ten slotte een ideaal uitwisselingsplatform.

Daarnaast houden we ook tweemaal per kwartaal een beperkt overleg met de Unie van erkende Sociale Secretariaten. Tijdens deze vergaderingen hebben we het in meer detail over de lopende projecten en de eventuele praktische problemen die zich hebben voorgedaan. We kaarten ook richtlijnen voor de toekomst aan.

Het aanbod aan statistische gegevens uitbreiden

De RSZ beschikt over heel wat relevante statistische gegevens. We proberen vooral om nieuwe gegevens te verwerken en zoveel mogelijk aan te bieden aan het publiek. We maken de informatie toegankelijk op verschillende manieren, naargelang de mate van detail en de complexiteit van de gegevens:

 • in de vorm van brochures,
 • in de vorm van bestanden die de gebruiker kan downloaden op onze website, en
 • via een andere elektronische drager, bij specifieke aanvragen.

Nieuwe gegevens

We doen inspanningen om ons statistische aanbod zoveel mogelijk uit te breiden. We proberen vooral nieuwe statistische gegevens te produceren die gebaseerd zijn op de ligging van de werkplaats (gegevens per gewest). Daarbij proberen we optimaal gebruik te maken van onze samenwerking met de Kruispuntbank van Ondernemingen. De nieuwe statistieken hebben vooral betrekking op:

 • het arbeidsvolume, en
 • de bezoldigingen en aangevraagde bijdrageverminderingen naar werkplaats.

We blijven verdergaan met onze inspanningen tot meer externe communicatie via het frequenter gebruik van de rubriek ‘In de kijker’ op de website en de publicatie van persberichten.

Terug naar boven