Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

De overzeese sociale zekerheid organiseren

Actieve verzekerden beheren

De Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) is een vrijblijvend stelsel dat voorbehouden is voor iedereen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland werkt. Belgen die in het buitenland werken, kunnen ook na hun vertrek door de sociale zekerheid gedekt blijven. Ze hoeven zich alleen maar aan te sluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid, in beheer van de RSZ.

Meer info over het specifieke stelsel en de verschillende verzekeringen vindt u op de website van de Overzeese Sociale Zekerheid: www.overseassocialsecurity.be (Nieuwe venster).

Individuele en collectieve aansluiting

Aansluitingen beheren

Ontdek aan de hand van de cijfers in onderstaande tabel de stand van zaken van de Overzeese Sociale Zekerheid in 2020.

De tabel toont de evolutie van het aantal verzekerden na afloop van de inningstermijnen. U ziet de gegevens voor de maand december van elk jaar.

In onderstaande tabel staan het aantal individuele en collectieve verzekerden per verzekeringstak in 2020, stand van zaken december.

Bijdragen innen

De Overzeese Sociale Zekerheid int en verdeelt de bijdragen ten gunste van de verzekerden: ze bepaalt en registreert de inkomsten om ze over de rekeningen te verdelen, per verzekeringstak en per periode.

De bijdrage voor een individueel contract wordt vrijwel automatisch verdeeld. De bijdrage voor een collectieve overeenkomst neemt meer tijd in beslag. Dat komt omdat de aangifte van de werkgever (met de lijst van de betrokken personeelsleden en de bedragen in hun voordeel) aan de OSZ moet worden doorgegeven en met het bedrag van de storting moet overeenstemmen.

De verdeling van de bedragen over de rekeningen van verzekerden is erg belangrijk. De verdeling beïnvloedt immers de aanspraak op rechten.

De inning omvat het bijhouden van de rekeningen en het opstellen van attesten voor de periodes van deelname. Ze maakt de ontvangen bedragen (balansen) maandelijks over aan de Algemene directie van de Financiële en Statistische diensten (AD V) en stelt de jaarbalans van de bijdragen op.

In onderstaande tabel vindt u het bedrag van de ontvangen bijdragen in euro.

 • Aantal betalingen:
  • op eigen initiatief: 11.583, en
  • per bankdomiciliëring: 26.600.
 • Aantal aangiften van bijdragen die geïnd moeten worden:
  • individuele overzichten (betalingen exclusief domiciliëring): 9.441, en
  • collectieve aangiften: 1.978.

Medische kosten terugbetalen

Aantallen en bedragen van terugbetalingen uitgestelde geneeskundige verzorging

De verzekering uitgestelde geneeskundige verzorging laat haar leden toe om - onder bepaalde voorwaarden - een terugbetaling van kosten voor geneeskundige verzorging te bekomen zonder bijdragen te betalen voor aanvullende verzekeringscontracten of de algemene regeling.

Op 31 december 2020 waren er 1.547 aangeslotenen die recht hadden op de uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging. Daaronder bevinden zich de titularissen en hun huwelijkspartners, kinderen, weduwnaars en weduwen.

In 2020 werden voor deze begunstigden 2.280 terugbetalingsaanvragen behandeld. Het totale bedrag dat voor het jaar 2020 aan de begunstigden van de voortgezette verzekering terugbetaald werd, bedraagt 3.112.071 euro.

Aantal en bedrag van terugbetalingen geneeskundige verzorging bij aanvullende verzekeringscontracten geneeskundige verzorging

In 2020 hebben 3.781 aangeslotenen bijgedragen aan een aanvullende verzekering geneeskundige verzorging. De aangeslotenen maakten de medische kosten ofwel in België, ofwel in het buitenland.

Van de kosten die buiten België gemaakt zijn, wordt 75% van het werkelijk betaalde bedrag terugbetaald, voor zover ze volgens de Belgische barema's terugbetaald kunnen worden.

De kosten die in België gemaakt zijn, worden terugbetaald volgens de barema's van het RIZIV. Verzekerden die een (individueel of collectief) contract type AC afgesloten hebben, hebben dus recht op dezelfde terugbetaling als de terugbetaling door een Belgisch ziekenfonds. Als de werkgever van de verzekerde een contract type BC afgesloten heeft, worden de kosten dubbel terugbetaald, zonder daarbij de werkelijk betaalde som te overschrijden. Bekijk de pagina Verzekering Geneeskundige zorgen op de website van de Overzeese Sociale Zekerheid (Nieuwe venster) om meer te weten over de AC- en BC-contracten.

In 2020 behandelden we voor deze begunstigden 5.922 terugbetalingsaanvragen. Het totale bedrag dat voor het jaar 2020 aan de begunstigden van de aanvullende contractuele verzekering geneeskundige verzorging terugbetaald werd, bedraagt 5.571.772 euro.

Terugbetaling van geneeskundige verzorging bij de ‘derdebetalersregeling’

De Overzeese Sociale Zekerheid komt ook rechtstreeks tussen bij de zorgverstrekker (meestal ziekenhuizen of medische centra, laboratoria, verplegers of apotheken). Dit noemen we de ‘derdebetalersregeling’.

De 'derdebetalersregeling' betaalt uitsluitend de kosten terug van geneeskundige verzorging die in België werd toegediend. Die medische kosten worden dus volgens de Belgische barema's terugbetaald.

De onderstaande tabel toont welke bedragen de Overzeese Sociale Zekerheid in de afgelopen jaren heeft uitgekeerd via de derdebetalersregeling, uitgesplitst volgens wettelijke of contractuele regeling.

Medisch onderzoek van de betalingsaanvragen – bevoegdheid van de adviserend arts

Geneeskundige verzorging

De kosten voor geneeskundige verzorging worden terugbetaald op voorwaarde dat de verstrekking is voorzien in een wetgevende, reglementaire of contractuele tekst.

De aanvragen voor tussenkomst in de kosten voor geneeskundige verstrekkingen, onderworpen aan het akkoord van de adviserend arts, worden behandeld op het medisch secretariaat.

Onderstaand vindt u het aantal behandele aanvragen tot tussenkomst in de kosten.

Arbeidsongeschiktheid, ziekte en invaliditeit

Een verzekerde die niet in staat is door zijn werk in zijn behoeften te voorzien ten gevolge van een ziekte of van een ongeval (ander dan een arbeidsongeval) kan een uitkering voor ziekte en invaliditeit krijgen. De verzekerde die haar beroepsactiviteit stopzet tijdens een periode van moederschapsrust (maximum 15 weken), wordt ook als arbeidsongeschikt erkend (artikel 29 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de Overzeese Sociale Zekerheid). De adviserend arts oefent hierop medisch toezicht uit.

Onderstaand vindt u de gegevens over het totaal aantal behandelde aanvragen.

Periodieke uitkeringen

Beheer ziekte en -invaliditeit

Een ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt toegekend aan een verzekerde die niet in staat is om in zijn levensonderhoud te voorzien door zijn werk, ten gevolge van een ziekte die zich manifesteert of een ongeval (anders dan een arbeidsongeval) dat zich voordoet tijdens een periode van deelname aan de verzekering. Een verzekerde die stopt met werken tijdens een zwangerschapsrustperiode (15 weken) wordt ook beschouwd als arbeidsongeschikt.

De uitkering wordt berekend op basis van de betaalde bijdragen.

Heeft de verzekerde een gezin ten laste, of heeft hij hulp van derden nodig, dan heeft hij recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Onderstaand vindt u de gegevens over het totaal aantal behandelde aanvragen.

Globaal overzicht van de dossiers
2020 Aantal
Aantal nieuwe geopende dossiers 85
Aantal akkoorden 79
Weigeringen/dossiers zonder gevolg 6
Aanvragen tot verlenging 168
Overzicht: opdeling naar aard ongeschiktheid (erkende dossiers met aanvang ongeschiktheid in 2020)
Aard ongeschiktheid Aantal Percentage
Ziekte 53 67,09 %
Moederschap 21 26,58 %
Ongeval in het privéleven 5 6,33 %
Totaal 79 100,00 %

Beheer arbeidsongevallen en ongevallen privéleven

Deze verzekeringsovereenkomsten voorzien tegemoetkomingen bij een ongeval (arbeidsongeval of ongeval privéleven). Ze bieden ook een terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging, geneesmiddelen, repatriëringskosten en kosten voor prothesen.

Globaal overzicht van de dossiers
2020 Aantal
Aantal nieuw geopende dossiers 5
Aantal akkoorden 5
Aantal weigeringen/dossier zonder gevolg 0
Aantal niet-geconsolideerde dossiers aan het einde van jaar 6
Aantal aanvragen van vergoedingen en terugbetalingen van medische kosten 155
Detailoverzicht: opdeling volgens de aard van het ongeval
Aard van het ongeval Aantal Percentage
Arbeidsongeval 3 60 %
Ongeval in het privéleven 2 40 %
Totaal 5 100 %

Vakantiegeld toekennen

De gepensioneerde (vanaf de normale pensioenleeftijd) of de weduwe/weduwnaar heeft recht op een jaarlijks vakantiegeld, waarvan het maximumbedrag overeenkomt met de bedragen die gelden in het Belgische pensioenstelsel voor werknemers. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het vakantiegeld gezinsbedrag en het bedrag alleenstaande.

Overzicht vakantiegeld
2020 Aantal
Manueel verzonden formulieren 165
Ontvangen formulieren (incl. voorgaande jaren) 3.293
Automatische betalingen 18.623
Automatische weigeringen (max. FPD) 14.966
Manuele toekenningen 2.814
Aantal manuele weigeringen 399

Verlenging van de wezenrenten

Wezenuitkeringen worden onvoorwaardelijk toegekend tot de leeftijd van 18 jaar. Ze worden verlengd tot 25 jaar wanneer de wees:

 • verderstudeert, of
 • tewerkgesteld wordt met een leerovereenkomst
Aantal ontvangen attesten en betalingsopdrachten
2020 Aantal
Ontvangen getuigschriften 100
Betalingsopdrachten 96

Pensioenen toekennen

Pensioenen toekennen

Dankzij de pensioenverzekering is het mogelijk een ouderdomspensioen en eventueel in een overlevingspensioen, wezenrenten en een pensioen voor de gescheiden huwelijkspartner te ontvangen.

Onderstaand vindt u de verdeling naar type toegekende pensioenen in 2020.

Informatieaanvragen over pensioenen

De Overzeese Sociale Zekerheid antwoordt op verzoeken om ramingen van verschillende pensioensimulaties (toekomstige bijdragen, betaling van eenmalige premies, toekomstige pensioenrechten enz.).

Informatieaanvragen van andere instellingen

Overzeese Sociale Zekerheid antwoordt op verzoeken om inlichtingen van een Belgische of buitenlandse instelling voor sociale zekerheid.

Bedragen en verdeling van uitbetaalde prestaties in 2020

Zodra het brevet voor de toekenning is uitgereikt, wordt het dossier doorgestuurd naar de dienst Betalingen. Die stelt alles in het werk om de betaling zo snel mogelijk uit te voeren.

In 2020 heeft deze dienst voor 305 miljoen euro aan sociale prestaties uitgekeerd. De dienst heeft daarbij alle opdrachten vervuld die uit deze betalingen voortvloeien: de begunstigden informeren, gegevens uitwisselen met andere instellingen, geschillen behandelen, niet-verschuldigde bedragen terugkrijgen, en de gegevens beheren.

Sociale prestaties in België
Waar? Brussels Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Total
Kinderbijslag Aantal begunstigden 1 4 5 10
Bedrag in euro 9.921,12 5.010,46 17.648,37 32.579,95
Pensioenen Aantal begunstigden 5.751 12.283 14.371 32.405
Bedrag in euro 42.758.079,62 80.928.186,99 103.872.752,52 227.559.019,13
Wezenrenten Aantal begunstigden 38 60 69 167
Bedrag in euro 122.282,28 182.273,27 175.574,58 480.130,13
Ziekte-invaliditeit Aantal begunstigden 20 92 48 160
Bedrag in euro 81.741,10 280.016,01 210.206,86 571.963,97
Arbeidsongeval Aantal begunstigden 46 82 107 235
Bedrag in euro 195.267,15 470.012,96 473.353,79 1.138.633,90
Beroepsziektes Aantal begunstigden 1 0 2 3
Bedrag in euro 395,64 0 1.950,33 1.950,33
Alle verzekeringen Bedrag in euro 43.167.686,91 81.865.499,69 104.751.486,45 229.784.673,05
Totaal sociale prestaties in België en buitenland
Waar? Belgïe Buitenland Totaal
Kinderbijslag Aantal begunstigden 10 13 23
Bedrag in euro 32.759,95 28.205,81 60.785,76
Pensioenen Aantal begunstigden 32.405 9.653 42.058
Bedrag in euro 227.559.019,13 74.658.729,27 302.217.748,27
Wezenrenten Aantal begunstigden 167 60 227
Bedrag in euro 480.130,13 211.027,72 691.157,85
Ziekte-invaliditeit Aantal begunstigden 160 96 256
Bedrag in euro 571.963,97 280.980,80 852.944,77
Arbeidsongeval Aantal begunstigden 235 78 313
Bedrag in euro 1.138.633,90 354.252,82 1.492.886,72
Beroepsziektes Aantal begunstigden 3 0 3
Bedrag in euro 2.345,97 0 2.345,97
TOTAAL Bedrag in euro 229.784.673,06 75.533.196,42 305.317.869,47
Terug naar boven