Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Onze klanten informeren

Onze diensten toegankelijker en beter beschikbaar maken

We proberen ervoor te zorgen dat onze hoofdzetel en regionale antennes goed toegankelijk zijn, vooral voor mensen met beperkte mobiliteit of met een handicap. Als het voor een werkgever of zijn mandataris moeilijk is om een van onze regionale antennes te bereiken, dan komen wij naar hem toe.

Bezoekers

In 2021 hebben wij 5.081 bezoekers ontvangen.

Briefwisseling

Om het contact met onze diensten te vereenvoudigen, vermelden we in alle externe briefwisseling de naam, de dienst, het telefoonnummer en het e-mailadres van de dossierbeheerder of de contactpersoon.

Volledige, actuele en persoonlijke informatie verstrekken

We streven er voortdurend naar om onze klanten zo goed mogelijk te informeren. Daarom nemen we initiatieven om alle informatie over onze diensten bij een zo breed mogelijk publiek te verspreiden. We gebruiken daarvoor vooral het internet. Maar ook werkgevers die niet elektronisch werken, verliezen we niet uit het oog. Zij kunnen de hulp inroepen van de inspectiediensten in onze regionale antennes om hun verplichtingen te vervullen.

Websites

Algemene informatie over onze rol en onze opdracht zijn te vinden op onze eigen RSZ-website. Ook statistische gegevens publiceren we daar.

Een ander belangrijk informatiekanaal is het portaal van de sociale zekerheid. Daar krijgen werkgevers en hun mandatarissen een individuele en beveiligde toegang tot informatie die hen persoonlijk aanbelangt. Ze vinden er ook algemene en technische instructies, en programma's die hen helpen om hun aangiften uit te voeren.

Administratieve instructies

Een belangrijk onderdeel van het portaal zijn de Administratieve Instructies Nieuw venster: een elektronische publicatie die werkgevers, dienstverrichters en sociale secretariaten informeert over wie bijdragen verschuldigd is en in welke mate.

Daarnaast bevatten de Administratieve Instructies ook uitleg over:

 • de verplichtingen van werkgevers tegenover de RSZ en de verschillende stelsels van de sociale zekerheid, en
 • de inhoudelijke aspecten van de onlinediensten (Dimona, DmfA, Capelo) die werkgevers moeten gebruiken.

Over de Instructies overleggen wij met de FOD Sociale Zaken. Op die manier proberen we verschillen in interpretatie van de Instructies bij alle betrokken overheidsdiensten te voorkomen.

De administratieve instructies RSZ bijwerken

De Administratieve Instructies worden ieder kwartaal bijgewerkt. Reglementaire nieuwigheden, wijzigingen of actualiseringen voor een specifiek aangiftekwartaal worden in de tekst opgenomen.

Er zijn vier soorten updates:

De administratieve instructies RSZ bijwerken
Type Beschrijving
Nieuw Integratie van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving
Recurrent Terugkerende aanpassing van grensbedragen, jaarbedragen en percentages (indexaanpassingen, jaarlijks vastgestelde percentages) – 'recurrent'
Info Aanpassing van meer algemene informatie
Corona Beschrijving en toelichting van maatregelen genomen tijdens de COVID-19-crisis

De wijzigingen worden duidelijk gemarkeerd in de tekst.

Updates in 2021

De volgende figuur toont de evolutie van het aantal bijgewerkte onderdelen in de afgelopen jaren. Voor 2021 worden ook de tussentijdse mededelingen mee opgenomen in het overzicht om een idee te geven van de impact van de coronamaatregelen ten opzichte van de gewone bijwerkingen en verduidelijkingen.

Terugkerende aanpassingen zoals de jaarlijkse percentages van het Fonds Sluiting Onderneming en index- en jaarbedrag aanpassingen, zijn kenmerkend voor een 1ste kwartaal. In augustus 2021 was er een overschrijding van de spilindex met de aanpassing van heel wat grensbedragen tot gevolg. Dat leidde tot een aantal tussentijdse mededelingen in de instructies van het 3de kwartaal 2021 en aanpassingen in de instructies van het 4de kwartaal 2021.

Een aantal structurele nieuwigheden werden ingevoerd:

 • de invoering als overgangsmaatregel van een nieuwe regeling verenigingswerk,
 • schrapping van de mobiliteitsvergoeding,
 • een toelichting over de kwalificatie van diverse onkosten met tussenkomst van de werkgever bij thuiswerk,
 • inning pensioenbijdrage voor erkende beroepsjournalisten door de RSZ,
 • aanpassing van de parameters van de structurele vermindering,
 • schrapping van 2 doelgroepverminderingen voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest,
 • aanpassing van de forfaits sociale maribel voor de werknemers van beschutte werkplaatsen.

Het thema ‘grensoverschrijdende tewerkstelling’ en ‘Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector’ werden geactualiseerd.

Wat aangiften betreft, zijn er een aantal nieuwigheden voor specifieke bijkomende inlichtingen en codificering voor een aantal nieuwigheden:

 • nieuwe statuutcode
 • een nieuwe zone voor de aanduiding van regionale tewerkstellingsmaatregelen,
 • een nieuwe zone voor de aanduiding ‘toekenning nieuwe arbeidsplaats sociale maribel’.

De meeste nieuwe maatregelen en wijzigingen tijdens 2021 hebben echter betrekking op de COVID-19 crisis. Het gaat zowel over de introductie van tijdelijke maatregelen, als over nieuwe codificatie en toelichtingen bij maatregelen die specifiek getroffen zijn om de impact van de crisis te milderen, zoals:

 • uitbreiding aantal mogelijke uren studentenarbeid,
 • tijdelijke verhoging aantal dagen socioculturele sector (artikel 17),
 • verhoging kostenplafond vrijwilligers in bepaalde sectoren,
 • verdubbeling van het maximale maandbedrag voor bepaalde activiteiten van verenigingswerkers,
 • verlenging systeem van 120 extra vrijwillige overuren, vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen,
 • verlenging gebruik consumptiecheques,
 • de mogelijkheid om coronapremiecheques toe te kennen, enkel met een bijzondere bijdrage,
 • Verlengingen van het bijzonder minnelijk afbetalingsplan,
 • verhoging van de contingenten gelegenheidsarbeid land- en tuinbouw,
 • tijdelijke bijdragevermindering reissector,
 • tijdelijke doelgroepvermindering evenementensector,
 • tijdelijke doelgroepvermindering hotelsector,
 • tijdelijke doelgroepvermindering herstel van de werkgelegenheid (relance),
 • actualiseringen aangifte van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Tijdig post beantwoorden en attesten afleveren

We stellen alles in het werk om post binnen 20 werkdagen te beantwoorden. Blijkt die termijn niet haalbaar, dan sturen we in elk geval een ontvangstbewijs en bezorgen we een stand van het gevraagde onderzoek.

We leveren gevraagde attesten en bewijsstukken tijdig en correct af.

Aantal attesten afgeleverd in 2021
Type attest Aantal attesten afgeleverd in 2021
Gegevens stand van rekening onderneming
 • Attesten openbare aanbestedingen
196.209
 • Schuldenattest
22.173
 • Bekendmakingen van schuldvorderingen
1.177.924
Identificatiegegevens van de werkgever

Attesten van schrapping, attesten van inschrijving, attesten van niet-inschrijving

5.170
Individuele gegevens van de werknemer

Attesten van arbeidsrelatie, attesten van loon en prestaties, attesten van loon, attesten van prestaties

10.827
Aantal personen in dienst

Attesten AR 124, attesten aantal tewerkgestelde werknemers op de laatste dag van het kwartaal, attesten voltijdse equivalenten

8.834
Grensoverschrijdende tewerkstelling

Detacheringsverklaringen voor grensoverschrijdende tewerkstelling, attesten voor gelijktijdige tewerkstelling

115.962
Student@work 6.223

Klachten behandelen en procedures aanpassen

We registreren en analyseren alle klachten die we ontvangen. De klachten komen binnen via onze eigen diensten, het Contactcenter van de sociale zekerheid en de federale ombudsman.

We analyseren de vraag en de gevolgde procedures, en waar nodig nemen we maatregelen om fouten recht te zetten.

Aantal en oorsprong van de klachten

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal en de oorsprong van de klachten die we hebben ontvangen in 2021.

Oorsprong Aantal
Eerste lijn 37
Federale ombudsman 7

Samenwerken met mandatarissen

Een goede samenwerking met de mandatarissen draagt in grote mate bij aan het waarborgen en verhogen van de kwaliteit van aangiftegegevens die de RSZ ontvangt. Met dit voor ogen hebben we verschillende overlegstructuren opgezet.

Elk kwartaal organiseren we een informatiesessie voor erkende sociale secretariaten en dienstverrichters. De DmfA-aanpassingen voor het betreffende kwartaal en de vooruitzichten voor de volgende kwartalen worden er voorgesteld. Alle andere nieuwigheden die van belang zijn voor de mandatarissen, zoals wijzigingen in de regelgeving, de aanpassing van bestaande onlinediensten of de ontwikkeling van nieuwe diensten, worden er ook vermeld. Deze sessies vormen ten slotte een ideaal uitwisselingsplatform.

Daarnaast houden we ook tweemaal per kwartaal een beperkt overleg met de Unie van erkende Sociale Secretariaten. Tijdens deze vergaderingen hebben we het in meer detail over de lopende projecten en de eventuele praktische problemen die zich hebben voorgedaan. We kaarten ook richtlijnen voor de toekomst aan.

Het aanbod aan statistische gegevens uitbreiden

De RSZ beschikt over heel wat relevante statistische gegevens, waarvan een groot deel beschikbaar is op onze website, naargelang de mate van detail en de complexiteit van de gegevens. Het gaat specifiek om:

 • downloadbare bestanden (brochures of tabellen),
 • een interactieve toepassing waarmee de bezoeker zelf tabellen kan samenstellen en downloaden.

De website informeert bezoekers duidelijk over de inhoud van de beschikbare tabellen en de methodologie waarmee statistieken worden opgesteld.

Daarnaast kan de bezoeker statistieken op maat aanvragen. Die tabellen worden via een andere elektronische drager doorgestuurd.

Nieuwe gegevens

We doen continu inspanningen om ons statistisch aanbod zoveel mogelijk uit te breiden.

Deze uitbreiding gaat onder meer over:

 • de maandelijkse publicatie van de werkgelegenheidsbarometer op basis van de Dimona-aangiften
 • het opstellen van statistieken over verenigingswerk
 • het ontwikkelen van transversale statistieken over werknemers met een bijzondere statuut (flexi-jobs, uitzendkrachten, tijdelijke werknemers)
 • de ontwikkeling van statistieken volgens standplaats (arbeidsvolume, lonen, premiekortingen, interregionale mobiliteit)

We zetten ook onze inspanningen verder om meer extern te communiceren via het frequenter gebruik van de rubriek ‘In de kijker’ op de website en de publicatie van persberichten.

Terug naar boven