Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Budget

Onderdelen

De jaarlijkse begroting bestaat uit een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting.

  • De opdrachtenbegroting omvat de ontvangsten en uitgaven die te maken hebben met de wettelijke opdrachten van de instelling. Deze kredieten zijn niet-limitatief.
    De evolutie van de ontvangsten en uitgaven in de opdrachtenbegroting wordt besproken in de rubriek ‘Financiering van de sociale zekerheid’. Ze bevat zowel de inkomsten en de uitgaven van het stelsel der werknemers als van de lokale besturen, de publieke sociale Maribel, de Overzeese sociale zekerheid en sinds 2018 ook van de zeevarenden.
  • De beheersbegroting omvat de kredieten die te maken hebben met de werking van de instelling. Op enkele uitzonderingen na zijn dat uitsluitend limitatieve kredieten. De beheersbegroting wordt onderverdeeld in personeelsuitgaven, werkingsuitgaven (gewone en informatica) en investeringsuitgaven (gewone, gebouwen en informatica).

De globale begroting in 2021

De volgende tabellen tonen de cijfers van de globale begroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

Globale begroting: overzicht
  2019 2020 2021 (*)
Ontvangsten 87.049.989 95.553.501 86.291.919
Uitgaven 85.263.831 94.486.314 90.973.727
Saldo 1.786.158 1.067.187 -4.681.808
(*) Voorlopige cijfers
Details ontvangsten
  2019 2020 2021 (*)
Opdrachten 87.042.298 95.535.282 86.279.665
Beheer 7.691 18.219 12.254
(*) Voorlopige cijfers
Details uitgaven
  2019 2020 2021 (*)
Opdrachten 85.040.861 94.257.403 90.737.379
Beheer 222.970 228.911 236.348
(*) Voorlopige cijfers

De beheersbegroting in 2021

De volgende tabel toont de beheersbegroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

2019 2020 2021
Personeelsuitgaven 127.449 132.742 143.298
Werkingsuitgaven 91.492 95.200 92.462
Gewone werkingsuitgaven 14.321 12.739 12.201
Werkingsuitgaven informatica 77.171 82.461 80.261
- Smals 75.987 81.454 78.980
- RSZ 1184 1007 1.281
Investeringsuitgaven 4029 969 588
Onroerend 2.555 280 319
Investeringsuitgaven informatica 1.120 558 8
- Smals 1.106 550 0
- RSZ 14 8 8
Roerend 354 131 261

De belangrijkste beheersuitgaven zijn de personeelsuitgaven en de uitgaven voor de informaticawerkzaamheden (werkings- en investeringsuitgaven) uitgevoerd door Smals, onze vaste informaticapartner. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 94% van de totale beheersuitgaven in 2021.

Personeelsuitgaven

In 2021 stegen de personeelsuitgaven met 8%, terwijl in 2020 een stijging van 4% werd vastgesteld.

Het aandeel in de totale beheersuitgaven steeg van 57,99% in 2020 naar 60,63% in 2021.

De personeelskosten 2021 werden in belangrijke mate beïnvloed door volgende factoren:

  • de indexaanpassing in oktober 2021,
  • de stijging van de bijdragen voor de pool der parastatalen van 45% naar 50%,
  • een daling van het aantal tewerkgestelde personeelsleden in betaalde voltijdse equivalenten met 2,85% in 2021 en
  • het voor de 1e maal toepassen van een voorziening voor het dubbel vakantiegeld.

Andere bepalende factoren waren de anciënniteits- en bevorderingsverhogingen.

Voor meer informatie kunt u de infografie met kerncijfers over ons personeel voor 2021 raadplegen

Informatica-uitgaven aan Smals (werkings- en investeringskosten)

De uitgaven voor de werkzaamheden uitgevoerd door Smals daalden in 2021 met 3,7%. Deze daling is voornamelijk het resultaat van de daling van de extra uitgaven voor de bijzondere maatregelen in verband met COVID-19.

In 2020 vertoonden de uitgaven nog een stijging van 6,4% ten opzichte van 2019.

Het aandeel van de uitgaven aan Smals in de totale beheersuitgaven daalde van 35,8% in 2020 naar 33,4% in 2021.

Andere werkingsuitgaven

De andere werkingsuitgaven vertegenwoordigen niet meer dan 6% van de totale beheersuitgaven.

De belangrijkste posten zijn hier de lokaalkosten, bureaukosten, representatiekosten en de subsidie aan de mess.

Andere investeringsuitgaven

De renovatiewerken aan het Hortagebouw, gestart in 2017, werden in 2020 zo goed als afgerond. Ten gevolge van de COVID-19 epidemie werden een aantal investeringen uitgesteld naar 2022.

Het aandeel van de investeringsuitgaven (zonder Smals) in de totale beheersuitgaven evolueerde van 0,18% in 2020 naar 0,25% in 2021.

Terug naar boven