Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Diversiteit

De bedrijfscultuur verder doen evolueren

We werken aan de cultuur, waarden en gedragingen van een inclusieve organisatie.

Dat vraagt inzet op vele vlakken. Het gaat daarbij vooral om:

  • fundamentele principes en waarden (zoals gelijkwaardigheid en respect),
  • talentontwikkeling (diverse talenten behouden),
  • personeelsbeleid (diverse talenten aantrekken),
  • leiderschapsontwikkeling (leidinggevenden coachen en ontwikkelen),
  • organisatiecultuur,
  • doelgroepenbeleid (gericht op specifieke ondervertegenwoordigde groepen met de nadruk op gender, generatie, personen met een handicap, migratie-achtergrond, seksuele voorkeur enz.).

De diversiteit benutten die al aanwezig is

We profiteren maximaal van de diversiteit die al aanwezig is in de RSZ. Diversiteit is immers overal; daar gaan we nog steeds vanuit. Al kan de RSZ-populatie op het eerste zicht homogeen lijken, toch is ze dat nooit helemaal. Het komt er dus op aan de bestaande diversiteit te erkennen om er iets mee te doen. Wij stimuleren het werken met en leren van elkaar. Dat gebeurt telkens wanneer er een teamverband tot stand komt of een gezamenlijk project wordt opgezet.

De RSZ interculturaliseren

Onder interculturaliseren verstaan we: onze eigen werkomgeving zo vormgeven dat de ieders diversiteit volledig benut wordt. We moedigen alle medewerkers aan om open te staan voor iedereen en zo mee een werkklimaat te ontwikkelen dat geen drempels opwerpt. De RSZ is er voor iedereen: vrouwen en mannen, holebi's en hetero's, allochtonen en autochtonen, mensen met en zonder beperking, jong en oud.

Initiatieven in 2021

Actie 1: de doelstellingen rond diversiteit uit de bestuursovereenkomst uitvoeren

  • We coördineerden het diversiteitsverantwoordelijken-netwerk van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ).
  • We namen deel aan de werkgroepen van de federale stuurgroep diversiteit.

Actie 2: responsabiliseren en sensibiliseren

Werken aan diversiteit is een zaak van iedereen en een belangrijke waarde voor de RSZ. Onder diversiteit verstaan we hier alle aspecten waarin mensen van elkaar verschillen. In 2021 sensibiliseerden we op de volgende manieren:

  • We informeerden elke geïnteresseerde ambtenaar over het diversiteitsbeleid van de federale overheid.
  • We communiceerden gericht over diversiteit, zodat de thema’s aandacht blijven krijgen.

Actie 3: de relaties tussen de collega’s verbeteren

Diversiteit is geen doel op zich. In plaats daarvan willen we diverse perspectieven bij elkaar brengen om betere beslissingen te nemen (‘diversity of thought’). Om diverse perspectieven bij elkaar te brengen, moet je diverse talenten ontwikkelen en laten participeren. In zo’n gebalanceerde cultuur ontwikkel je alle talenten aanwezig in je organisatie en zet je ze in. Daarom kaderen wij diversiteit en inclusie zeer breed. Alle mogelijke zichtbare en onzichtbare verschillen (bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, sociale achtergrond, taal, seksuele voorkeur, intro- of extravertheid, hoogsensitiviteit enz.) tussen mensen zijn relevant. Ze vormen een potentiële meerwaarde voor de organisatie, als mensen zich gewaardeerd en positief uitgedaagd weten.

Terug naar boven