Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Samenwerking met andere instellingen

De RSZ is een open instelling. We trekken ons niet terug op een eiland, maar slaan bruggen tussen zoveel mogelijk partners. Vooral met de andere instellingen van de sociale zekerheid werken we nauw samen.

Informatietechnologie delen

Zeker als het gaat om informatietechnologie werken we al jaren samen met andere instellingen.

Een typisch scenario is dat de RSZ een basisdienst laat ontwikkelen, zoals het gebruikers- en toegangsbeheer, en die dan ter beschikking stelt van het netwerk van de sociale zekerheid. Dankzij een samenwerkingsverband met de FOD BOSA, de KSZ, de FOD Financiën en de FOD Economie, werd het gebruikersbeheer (user management) voor ondernemingen veralgemeend binnen de federale overheid. De RSZ treedt daarbij op als operator van dit systeem.

Een ander voorbeeld is de onlinedienst Dolsis, ontwikkeld in samenwerking met de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. Dolsis werkt via een principe van ‘self service’: overheidsinstellingen die RSZ-gegevens nodig hebben, kunnen die in real time consulteren, zonder een omweg te hoeven maken via een andere overheidsinstantie. Vroeger kregen instellingen de data in ruwe vorm aangeleverd en moesten ze zelf een user interface ontwikkelen. Dat was een tijdrovende, dure en ingewikkelde procedure die veel overheidsdiensten afgeschrikte.

Dolsis wordt stelselmatig uitgebreid met gegevens uit andere overheidsdatabanken, ruimer dan de RSZ en de sociale zekerheid.

Ondersteunende diensten delen

De Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid zoeken ook continu naar mogelijkheden om ondersteunende diensten te delen. Dat doen we via het College van Instellingen van Sociale Zekerheid, een raadgevend en coördinerend orgaan dat bestaat uit de administrateurs-generaal van de verschillende instellingen. Het is de plaats bij uitstek voor de bespreking van samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke initiatieven in de sociale zekerheid.

We nemen actief deel aan de werkgroepen, opgestart door het College, over human-resourcesbeleid en organisatieontwikkeling, interne audit, duurzame ontwikkeling, logistiek en vertaaldiensten. De RSZ vormt de motor van de werkgroepen interne audit, strategische personeelsplanning en mobiliteit.

In het kader van de synergie 'vertaaldiensten OISZ' bleef de vertaaldienst van de RSZ een actieve rol spelen: ze werkte kritisch mee aan de verdere ontwikkeling en het gebruik van de vertaaltool Wordbee, en nam actief deel aan de vergaderingen en opleidingen van de 'Communauté des traducteurs'. De vertaaldienst bleef continu netwerken om zo de nodige contacten te onderhouden en indirect haar werking te verbeteren.

De RSZ staat sinds 2016 in voor het beheer van de gemeenschappelijke loonmotor. Zo berekenen wij de lonen voor de medewerkers van alle aangesloten instellingen (HZIV, HVW, CRB, NAR, Grondwettelijk Hof, Fedris, IGO, RIZIV, RSVZ, RVA, RSZ, RJV, Sciensano en FPD). De loonberekening gebeurt op basis van regels opgesteld door de werkgroep die gelijk zijn voor alle instellingen. In 2021 werd ook aandacht besteed aan het traject voor de migratie en aansluiting van twee nieuwe instellingen: het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Terug naar boven