Waaruit bestaan de tewerkstellingsgegevens?

Uit de trimestriële DmfA-aangifte kunnen we enkele interessante sociaaleconomische gegevens filteren. De belangrijkste daarvan vindt u in de rubriek 'Statistieken' van de RSZ-website nieuw venster.

Een van de spilgegevens van deze sociaaleconomische informatie zijn de gegevens over loontrekkende arbeid. Zij worden op twee manieren weergegeven:

 • in de vorm van snelle ramingen nieuw venster die we ongeveer 3 maanden na het einde van een kwartaal publiceren op onze website;
 • in de vorm van geconsolideerde gegevens nieuw venster die ongeveer 6 maanden na het verstrijken van een kwartaal op onze website verschijnen.

Op de website komen de volgende drie facetten van werkgelegenheid aan bod:

 • het aantal arbeidsplaatsen op het einde van het kwartaal;
 • het aantal werknemers tewerkgesteld op het einde van het kwartaal (dat krijgen we door de hoofdbetrekking van een werknemer die gelijktijdig door meerdere werkgevers wordt tewerkgesteld, te behouden);
 • het arbeidsvolume uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE) van de werknemers die in de loop van het kwartaal werden tewerkgesteld.

Er zijn ook bijkomende gegevens te verkrijgen over ‘niet-reguliere’ tewerkstelling (uitzendarbeid, occasionele arbeid, flexi-jobs) of de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers, maar wel aan een bijzondere solidariteitsbijdrage.

Tewerkstelling in 2019

De gegevens voor 2019 en vroegere jaren die we hier presenteren, houden rekening met de informatie over werknemers die bij de lokale overheidsdiensten worden tewerkgesteld. Vóór 31 december 2016 vielen zij onder de bevoegdheid van de DIBISS.

De volgende grafiek toont de evolutie van de tewerkstelling in de afgelopen drie jaar (gegevens van de snelle ramingen voor het laatste kwartaal 2019/4, geconsolideerde gegevens voor de vroegere kwartalen).

De gegevens tonen aan dat de tewerkstelling sinds 2014 een stijgende trend volgt. Daarbij gaat het over zowel de arbeidsplaatsen, het aantal tewerkgestelde personen, als het arbeidsvolume.

De gedetailleerde cijfers nieuw venster (en de verklaring daarvoor in de brochures) tonen voor de laatste drie jaren:

 • een stabilisering van de voltijdse tewerkstelling, maar een toename van het belang van het uitzend-, seizoens- en occasionele arbeid;
 • een tamelijk stabiele proportie tussen mannen en vrouwen (ongeveer 55% - 45%);
 • een lichte stijging van de tewerkstelling in de industrie en de bouw sinds enkele jaren;
 • een toename van de tewerkstelling in de commerciële dienstverlening onder invloed van een forse groei in de uitzendsector en de heropleving sinds 2016 van andere subsectoren, maar met een daling in de financiële sector;
 • een verhoging van de tewerkstelling in de niet-commerciële dienstensector, vooral de diensten aan personen, met een bijna voortdurende toename van de tewerkstelling met dienstencheques, hoewel er sprake kan zijn van een vorm van afremming;
 • een stagnatie van de tewerkstelling in de openbare administratie met gecontrasteerde bewegingen (inkrimping bij de federale openbare diensten tegenover stijging bij de lokale overheidsdiensten).