Waaruit bestaan bezoldigingen?

De bezoldigingen die werknemers ontvangen, vormen de basis van de berekening van de meeste sociale bijdragen.

Het loonbegrip dat voor de berekening van de bijdragen wordt gebruikt, is complex van aard. Sommige bijzondere bedragen maken er deel van uit, terwijl andere ervan zijn uitgesloten – soms automatisch, soms onder voorwaarden. In de rubriek 'Loonbegrip' van de Administratieve instructies Nieuw venster op de portaalsite van de sociale zekerheid vind je meer details over deze berekeningen.

Bovendien worden de bijdragen voor de meeste arbeiders berekend op 108% van het loon. Op de gewone bezoldigingen voor de vakantiedagen zijn immers werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd. Die bezoldigingen worden wel uitbetaald door een verlofkas die zelf geen werkgeversbijdragen verschuldigd is

Deze beperkingen bemoeilijken de interpretatie van de globale en gedetailleerde loongegevens Nieuw venster zoals je die op de website van de RSZ vindt. Zo is het is niet mogelijk om op grond van die gegevens met zekerheid vast te stellen hoe de lonen globaal zijn geëvolueerd ten opzichte van de lonen in het buitenland.

Bezoldigingen in 2019

De gegevens voor 2019 en de twee vorige jaren die we hier presenteren, houden rekening met de informatie over werknemers die bij de lokale overheidsdiensten worden tewerkgesteld. Vóór 31 december 2016 vielen zij onder de bevoegdheid van de DIBISS.

De volgende tabel en grafieken tonen enkele globale gegevens over de bezoldigingen. Opgelet: de gegevens voor het jaar 2019 zijn voorlopig. Het gaat om bezoldigingen naar rata van 100%, zonder rekening te houden met het loon voor de vakantiedagen van handarbeiders, dat ten laste valt van een vakantiekas.

Ter herinnering: het gaat hier enkel om de loongedeelten waarop socialezekerheidsbijdragen worden berekend.

Verdeling van de bezoldigingen per type

De tabel hieronder illustreert de verdeling van de bezoldigingen aangegeven in 2019, per type:

De grafiek toont dat het aandeel van de verbrekingsvergoedingen (1,65 miljard op 143 miljard) en het vervroegde vakantiegeld voor werknemers die hun baan verlaten (0,83 miljard) zeer klein is. Het aandeel van de premies (9,71 miljard) is heel wat groter. In 2019 was er een lichte stijging van het gewicht van de premies, verbrekingsvergoedingen en het vertrekvakantiegeld.

Jaarlijkse evolutie van de verschillende componenten van de bezoldigingen

De volgende grafiek toont de jaarlijkse evolutie van de verschillende onderdelen van de bezoldigingen.

De loonmassa steeg in 2019 in vergelijking met 2018 (in totaal 3,7% en 3,5% alleen al voor de gewone lonen). Ook het gelijkaardige eenheidsloon per voltijds equivalent steeg, maar in mindere mate (+2,09% voor het gewone loon). De stijging van de werkgelegenheid in 2019, die waarschijnlijk meer gericht is op de werknemers met lage lonen, biedt een mogelijke uitleg.

Het herstel van de werkgelegenheid draagt bij tot een zeer sterke daling van de verbrekingsvergoedingen en in mindere mate van het vertrekvakantiegeld. Dit kan in verband worden gebracht met een arbeidsmarkt met een toenemende dynamiek na crisistijden.

Meer gedetailleerde informatie over de bezoldigingen vindt u in de rubriek 'Statistieken' van de website van de RSZ Nieuw venster.