De juridische diensten van de RSZ houden zich bezig met:

 • het beheer van juridische betwistingen vóór, tijdens en na de procesvoering voor de rechtbanken en hoven;
 • de voortdurende opvolging, sturing en het beheer van wetgeving, reglementering en administratieve instructies en de centralisering van rechtspraak;
 • de beleidsvoorbereiding en juridische ondersteuning van andere diensten naar aanleiding van specifieke juridische kwesties;
 • de beantwoording van eerstelijnsvragen.

Doel

Het is de bedoeling om de juridische diensten in de komende jaren uit te bouwen tot zowel hét contactpunt als het interne en externe kenniscentrum voor reglementering van de sociale zekerheid.

Met dat doel is een ruim moderniseringsprogramma opgezet, in het kader waarvan onder meer de volgende aspecten worden verbeterd:

 • het verloop van de processen,
 • de meting van de activiteiten,
 • het beheer van competenties,
 • de ondersteuning van de processen door ICT,
 • het kennisbeheer, en
 • de samenwerking met de RSZ-advocaten.

Resultaten 2019

In 2019 zijn onder meer de volgende stappen gezet in het verbeteringsprogramma:

 • De internationale invordering werd verbeterd met behulp van de onlinedienst RINA voor de uitwisseling van de bijstandsverzoeken met de andere socialezekerheidsinstellingen van de Europese Unie.
 • De analyses ‘pre-geschillen’ om de RSZ-onderzoeken en het opstarten van de procedures te optimaliseren, werden veralgemeend. Zo worden de procedures voor dagvaarding nu eerst juridisch geanalyseerd voor ze worden betekend. Daardoor voorkomen we het gebruik van procedures die niet optimaal onderbouwd zijn.
 • In gezamenlijk overleg werd de samenwerking met de RSZ-advocaten grondig herbekeken. Het doel daarvan was om de kwaliteit van de gerechtelijke invorderingsfase te verbeteren. Bovendien werd – als eerste stap naar een platform voor elektronische uitwisseling – het gebruik van de e-Box voor de RSZ-advocaten ingevoerd. Vrijwel alle gegevens kunnen via deze elektronische brievenbus worden uitgewisseld.