De overzeese sociale zekerheid organiseren

De Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) is een vrijblijvend stelsel dat voorbehouden is voor iedereen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland werkt. Belgen die in het buitenland werken, kunnen als ze dat wensen ook na hun vertrek door de sociale zekerheid gedekt blijven. Ze hoeven zich alleen maar aan te sluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid, in beheer van de RSZ.

Meer info over het specifieke stelsel en de verschillende verzekeringen vind je op de website van de Overzeese Sociale Zekerheid: www.overseassocialsecurity.be.

Individuele en collectieve aansluiting

Actieve verzekerden beheren

Ontdek aan de hand van de cijfers de stand van zaken van de Overzeese Sociale Zekerheid in 2019.

Aantal aangeslotenen per verzekeringstak
Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Individuele en collectieve 7 835 8 044 8 076 8 016 7 895 7 640 7 067 6 383
Individuele 3 529 3 792 3 959 4 098 4 206 4 152 3 756 3 450
Collectieve 4 306 4 252 4 252 3 918 3 689 3 488 3 311 2 933

De tabel toont de evolutie van het aantal verzekerden na afloop van de inningstermijnen. U ziet de gegevens voor de maand december van elk jaar.

Bijdragen innen

De Overzeese Sociale Zekerheid int en verdeelt de bijdragen ten gunste van de verzekerden: ze bepaalt en registreert de inkomsten om ze over de rekeningen te verdelen, per verzekeringstak en per periode.

De bijdrage voor een individueel contract wordt vrijwel automatisch verdeeld. De bijdrage voor een collectieve overeenkomst neemt meer tijd in beslag. Dat komt omdat de aangifte van de werkgever (met de lijst van de betrokken personeelsleden en de bedragen in hun voordeel) aan de OSZ moet worden doorgegeven en met het bedrag van de storting moet overeenstemmen.

De verdeling van de bedragen over de rekeningen van verzekerden is erg belangrijk. De verdeling beïnvloedt immers de aanspraak op rechten.

De inning omvat het bijhouden van de rekeningen en het opstellen van attesten voor de periodes van deelname. Ze maakt de ontvangen bedragen (balansen) maandelijks over aan de Algemene directie van de Financiële en Statistische diensten (AD V) en stelt de jaarbalans van de bijdragen op.

 • Aantal betalingen:
  • op eigen initiatief: 12.166, en
  • per bankdomiciliëring: 28.589.
 • Aantal aangiften van bijdragen die geïnd moeten worden:
  • individuele overzichten (betalingen exclusief domiciliëring): 9.518, en
  • collectieve aangiften: 2.459.

Medische kosten terugbetalen

Aantallen en bedragen van terugbetalingen uitgestelde geneeskundige verzorging

De verzekering uitgestelde geneeskundige verzorging laat haar leden toe om - onder bepaalde voorwaarden - een terugbetaling van kosten voor geneeskundige verzorging te bekomen zonder bijdragen te betalen voor aanvullende verzekeringscontracten of de algemene regeling.

Op 31 december 2019 waren er 1.606 aangeslotenen die recht hadden op de uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging. Daaronder bevinden zich de titularissen en hun huwelijkspartners, kinderen, weduwnaars en weduwen.

In 2019 werden voor deze begunstigden 3.952 terugbetalingsaanvragen behandeld. Het totale bedrag dat voor het jaar 2019 aan de begunstigden van de voortgezette verzekering terugbetaald werd, bedraagt 6.424.876 euro.

Aantal en bedrag van terugbetalingen geneeskundige verzorging bij aanvullende verzekeringscontracten geneeskundige verzorging

In 2019 hebben 4.207 aangeslotenen bijgedragen aan een aanvullende verzekering geneeskundige verzorging. De aangeslotenen maakten de medische kosten ofwel in België, ofwel in het buitenland.

Van de kosten die buiten België gemaakt zijn, wordt 75% van het werkelijk betaalde bedrag terugbetaald, voor zover ze volgens de Belgische barema's terugbetaald kunnen worden.

De kosten die in België gemaakt zijn, worden terugbetaald volgens de barema's van het RIZIV. Verzekerden die een (individueel of collectief) contract type AC afgesloten hebben, hebben dus recht op dezelfde terugbetaling als de terugbetaling door een Belgisch ziekenfonds. Als de werkgever van de verzekerde een contract type BC afgesloten heeft, worden de kosten dubbel terugbetaald, zonder daarbij de werkelijk betaalde som te overschrijden.

In 2019 behandelden we voor deze begunstigden 13.103 terugbetalingsaanvragen. Het totale bedrag dat voor het jaar 2019 aan de begunstigden van de aanvullende contractuele verzekering geneeskundige verzorging terugbetaald werd, bedraagt 7.502.644 euro.

Terugbetaling van geneeskundige verzorging bij de ‘derdebetalersregeling’

De Overzeese Sociale Zekerheid komt ook rechtstreeks tussen bij de dienstverlener (meestal ziekenhuizen of medische centra, laboratoria, verplegers of apotheken). Dit noemen we de derdebetalersregeling.

De derdebetalersregeling betaalt uitsluitend de kosten terug van geneeskundige verzorging die in België werd toegediend. Die medische kosten worden dus volgens de Belgische barema's terugbetaald.

Medisch onderzoek van de betalingsaanvragen – bevoegdheid van de raadgevende arts

Geneeskundige verzorging

De kosten voor geneeskundige verzorging worden terugbetaald op voorwaarde dat de ingreep is voorzien in een wetgevende, reglementaire of contractuele tekst.

De aanvragen voor tussenkomst in de kosten voor geneeskundige verstrekkingen, onderworpen aan het akkoord van de raadgevende arts, worden behandeld op het medisch secretariaat.

Ziekte-uitkeringen

Een verzekerde die niet in staat is door zijn werk in zijn behoeften te voorzien ten gevolge van een ziekte of van een ongeval (ander dan een arbeidsongeval) kan een uitkering voor ziekte en invaliditeit krijgen. De verzekerde die haar beroepsactiviteit stopzet tijdens een periode van moederschapsrust (maximum 15 weken), wordt ook als arbeidsongeschikt erkend (artikel 29 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de Overzeese Sociale Zekerheid). De adviserend arts oefent hierop medisch toezicht uit.

Periodieke uitkeringen toekennen en betalen

1. Beheer ziekte-invaliditeit

Een ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt toegekend aan een verzekerde die niet in staat is om in zijn levensonderhoud te voorzien door zijn werk, ten gevolge van een ziekte die zich manifesteert of een ongeval (anders dan een arbeidsongeval) dat zich voordoet tijdens een periode van deelname aan de verzekering. Een verzekerde die stopt met werken tijdens een zwangerschapsrustperiode (15 weken) wordt ook beschouwd als arbeidsongeschikt.

De uitkering wordt berekend op basis van de betaalde bijdragen.

Heeft de verzekerde een gezin ten laste, of heeft hij hulp van derden nodig, dan heeft hij recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Overzicht
2019 Aantal
Aantal nieuwe geopende dossiers 80
Aantal akkoorden 77
Weigeringen/dossiers zonder gevolg 3
Aanvragen tot verlenging 150
Overzicht: opdeling naar aard ongeschiktheid (erkende dossiers met aanvang ongeschiktheid in 2019)
Aard ongeschiktheid Aantal Percentage
Ziekte 46 59,74 %
Moederschap 22 28,57 %
Ongeval in het privéleven 9 11,69 %
Totaal 77 100,00 %

2. Beheer arbeidsongevallen en ongevallen in het privéleven

Deze verzekeringsovereenkomsten voorzien tegemoetkomingen bij een ongeval (arbeidsongeval of ongeval in het privéleven). Ze bieden ook een terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging, geneesmiddelen, repatriëringskosten en kosten voor prothesen.

Overzicht
2019 Aantal
Aantal nieuw geopende dossiers 5
Aantal akkoorden 5
Aantal weigeringen/dossier zonder gevolg 0
Aantal niet-geconsolideerde dossiers aan het einde van jaar 7
Aantal aanvragen van vergoedingen en terugbetalingen van medische kosten 207
Detailoverzicht: opdeling volgens de aard van het ongeval
Aard van het ongeval Aantal Percentage
Arbeidsongeval 0 0 %
Ongeval in het privéleven 5 100 %
Totaal 5 100 %

3. Vakantiegeld toekennen

De gepensioneerde (vanaf de normale pensioenleeftijd) of de weduwe/weduwnaar heeft recht op een jaarlijks vakantiegeld, waarvan het maximumbedrag overeenkomt met de bedragen die gelden in het Belgische pensioenstelsel voor werknemers. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen vakantiegeld dat aan een huishouden wordt toegekend en vakantiegeld dat aan één persoon wordt toegekend.

Overzicht vakantiegeld
Automatisch verzonden formulieren 11 270
Manueel verzonden formulieren 1 473
Ontvangen formulieren (incl. voorgaande jaren) 8 992
Automatische betalingen 11 047
Automatische weigeringen (max. FPD) 14 591
Manuele toekenningen 8 258
Aantal manuele weigeringen 770

4. Verlenging van de wezenrenten

Wezenuitkeringen worden onvoorwaardelijk toegekend tot de leeftijd van 18 jaar. Ze worden verlengd tot 25 jaar wanneer de wees:

 • verderstudeert, of
 • tewerkgesteld wordt met een leerovereenkomst
Ontvangen getuigschriften 117
Betalingsopdrachten 108

Pensioenen toekennen en uitbetalen

Pensioenen toekennen

Dankzij de pensioenverzekering is het mogelijk een ouderdomspensioen en eventueel in een overlevingspensioen, wezenrenten en een pensioen voor de gescheiden huwelijkspartner te ontvangen.

Informatieaanvragen over pensioenen

De Overzeese Sociale Zekerheid antwoordt op verzoeken om ramingen van verschillende pensioensimulaties (toekomstige bijdragen, betaling van eenmalige premies, toekomstige pensioenrechten enz.).

Informatieaanvragen van andere instellingen

Overzeese Sociale Zekerheid antwoordt op verzoeken om inlichtingen van een Belgische of buitenlandse instelling voor sociale zekerheid.

Bedragen en verdeling van uitbetaalde prestaties in 2019

Zodra het brevet voor de toekenning is uitgereikt, wordt het dossier doorgestuurd naar de dienst Betalingen. Die stelt alles in het werk om de betaling zo snel mogelijk uit te voeren.

In 2019 heeft deze dienst voor 312 miljoen euro aan sociale prestaties uitgekeerd. De dienst heeft daarbij alle opdrachten vervuld die uit deze betalingen voortvloeien: de begunstigden informeren, gegevens uitwisselen met andere instellingen, geschillen behandelen, niet-verschuldigde bedragen terugkrijgen, en de gegevens beheren.

Sociale prestaties in België
Waar? Brussels Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Total
Kinderbijslag Aantal begunstigden 6 5 6 17
Bedrag in euro 12 054,79 1 958,54 18 775,47 32 788,80
Pensioenen Aantal begunstigden 5 957 12 366 14 724 33 047
Bedrag in euro 44 867 042,75 81 089 496,69 106 756 492,34 232 713 031,78
Wezenrenten Aantal begunstigden 37 62 72 171
Bedrag in euro 125 680,92 194 832,51 190 857,74 511 371,17
Ziekte-invaliditeit Aantal begunstigden 21 97 46 164
Bedrag in euro 97 281,94 279 501,78 230 697,89 607 481,61
Arbeidsongeval Aantal begunstigden 47 95 125 267
Bedrag in euro 273 212,28 536 190,52 542 106,59 1 351 509,39
Beroepsziektes Aantal begunstigden 1 1 2 4
Bedrag in euro 395,64 203,40 7 636,08 8 235,12
Alle verzekeringen Aantal begunstigden 45 375 668,32 82 102 183,44 107 746 566,11 235 224 417,87
Totaal sociale prestaties in België en buitenland
Waar? Belgïe Buitenland Totaal
Kinderbijslag Aantal begunstigden 17 26 43
Bedrag in euro 32 788,80 32 172,70 64 961,50
Pensioenen Aantal begunstigden 33 047 9 890 42 937
Bedrag in euro 232 713 031,78 76 335 024,88 309 048 056,66
Wezenrenten Aantal begunstigden 171 61 232
Bedrag in euro 511 371,17 194 145,85 705 517,02
Ziekte-invaliditeit Aantal begunstigden 164 89 253
Bedrag in euro 607 481,61 218 848,18 826 329,79
Arbeidsongeval Aantal begunstigden 267 79 346
Bedrag in euro 1 351 509,39 435 077,76 1 786 587,15
Beroepsziektes Aantal begunstigden 4 0 4
Bedrag in euro 8 235,12 0 8 235,12
TOTAAL Aantal begunstigden 235 224 417,87 77 215 269,37 312 439 687,24