Onze diensten toegankelijker en beter beschikbaar maken

We proberen ervoor te zorgen dat onze hoofdzetel en regionale antennes goed toegankelijk zijn, vooral voor mensen met beperkte mobiliteit of met een handicap. In 2019 waren onze medewerkers iedere werkdag beschikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, aan de receptie of telefonisch. Als het voor een werkgever of zijn mandataris moeilijk is om een van onze regionale antennes te bereiken, dan komen wij naar hem toe.

Bezoekers

In 2019 hebben wij 13.957 bezoekers ontvangen.

Briefwisseling

Om het contact met onze diensten te vereenvoudigen, vermelden we in alle externe briefwisseling de naam, de dienst, het telefoonnummer en het e-mailadres van de dossierbeheerder of de contactpersoon.

Volledige, actuele en persoonlijke informatie verstrekken

We streven er voortdurend naar om onze klanten zo goed mogelijk te informeren. Daarom nemen we initiatieven om alle informatie over onze diensten bij een zo breed mogelijk publiek te verspreiden. We gebruiken daarvoor vooral het internet. Maar ook werkgevers die niet elektronisch werken, verliezen we niet uit het oog. Zij kunnen de hulp inroepen van de inspectiediensten in onze regionale antennes om hun verplichtingen te vervullen.

Websites

Algemene informatie over onze rol en onze opdracht zijn te vinden op onze eigen RSZ-website. Ook statistische gegevens publiceren we daar. Daarnaast verspreiden we ook gedrukte brochures in de drie landstalen.

Een ander belangrijk informatiekanaal is het portaal van de sociale zekerheid. Daar krijgen werkgevers en hun mandatarissen een individuele en beveiligde toegang tot informatie die hen persoonlijk aanbelangt. Ze vinden er ook algemene en technische instructies, en programma's die hen helpen om hun aangiften uit te voeren.

Administratieve instructies

Een belangrijk onderdeel van het portaal zijn de Administratieve Instructies Nieuw venster: een elektronische publicatie die werkgevers, dienstverrichters en sociale secretariaten informeert over wie bijdragen verschuldigd is en in welke mate.

Daarnaast bevatten de Administratieve Instructies ook uitleg over:

 • de verplichtingen van werkgevers tegenover de RSZ en de verschillende stelsels van de sociale zekerheid, en
 • de inhoudelijke aspecten van de onlinediensten (Dimona, DmfA, Capelo) die werkgevers moeten gebruiken.

Over de Instructies overleggen wij met de FOD Sociale Zaken. Op die manier proberen we verschillen in interpretatie van de Instructies bij alle betrokken overheidsdiensten te voorkomen.

De administratieve instructies RSZ bijwerken

De Administratieve Instructies worden ieder kwartaal bijgewerkt. Reglementaire nieuwigheden, wijzigingen of actualiseringen voor een specifiek aangiftekwartaal worden in de tekst opgenomen.

Er zijn drie soorten updates:

De administratieve instructies RSZ bijwerken
Type Beschrijving
Nieuw Integratie van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving
Recurrent Terugkerende aanpassing van grensbedragen, jaarbedragen en percentages (indexaanpassingen, jaarlijks vastgestelde percentages) – 'recurrent'
Info Aanpassing van meer algemene informatie

De wijzigingen worden duidelijk gemarkeerd in de tekst.

Updates in 2019

De volgende figuur toont de evolutie van het aantal bijgewerkte onderdelen in de afgelopen jaren.

Terugkerende aanpassingen, zoals de jaarlijkse percentages van het Fonds Sluiting Onderneming, index- en jaarbedragaanpassingen, zijn kenmerkend voor een eerste kwartaal.

Verschillende nieuwigheden, aanpassingen van bestaande maatregelen en applicaties zagen het daglicht:

 • de starterslonen,
 • het mobiliteitsbudget,
 • de uitbreiding van de mobiliteitsvergoeding,
 • de uitbreiding van de zachte landingsbaan,
 • het kunstenaarsplatform Artist@Work, en
 • de gelegenheidswerknemersapplicatie Green@Work.

Een aantal hervormingen werd doorgevoerd:

 • de hervorming van de bijkomende bijdrage 3% 2de pensioenpijler (Wijninckxbijdrage),
 • een aantal wijzigingen en schrappingen, en de definitieve stopzetting van de geregionaliseerde doelgroepverminderingen (zowel voor Vlaanderen, Wallonië, Brussel als de Duitstalige Gemeenschap).

Wat aangiften betreft, zijn er een aantal nieuwigheden op het niveau van:

 • specifieke bijkomende inlichtingen en codificering voor:
  • het mobiliteitsbudget,
  • het startersloon, en
  • de aangifte parlementaire mandaten;
 • informatie voor derden over:
  • de codificering van het sectordetail social/non profit (VIA-deelcodes),
  • de federale tweede pensioenpijler voor contractuelen,
  • de notie 'gepensioneerd' voor de toepassing van de aanvullende pensioenen bestaanszekerheid, en
  • de Dimona-aangifte van kleine statuten (aangifte van niet-onderworpen stages in het kader van de uitbreiding arbeidsongevallen).

De invoering van nieuwe maatregelen en de aanpassingen aan de geregionaliseerde doelgroepverminderingen verklaren het relatief grote aantal nieuwigheden in 2019.

De taxshift werd verder uitgevoerd in 2019.

Als gevolg van de fusie van de RSZ met de vroegere DIBISS werden de instructies voor DmfA (RSZ) en DmfAPPL (DIBISS) gefaseerd op elkaar afgestemd. Vanaf het 3de kwartaal van 2019 vormen ze nog maar één gemeenschappelijke instructie RSZ. Twee nieuwe delen werden integraal ingevoegd vanuit de instructies DmfAPPL:

 • het invullen van de DmfAPPL, en
 • het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector.

Tijdig post beantwoorden en attesten afleveren

We stellen alles in het werk om post binnen 20 werkdagen te beantwoorden. Blijkt die termijn niet haalbaar, dan sturen we in elk geval een ontvangstbewijs en bezorgen we een stand van het gevraagde onderzoek.

Tijdig en correct leveren we de volgende attesten of bewijsstukken af
Type attest Aantal attesten afgeleverd in 2019
Gegevens stand van rekening onderneming  
 • Attesten openbare aanbestedingen
32.789
 • Bekendmakingen van schuldvorderingen
935.119
Identificatiegegevens van de werkgever

Attesten van schrapping, attesten van inschrijving, attesten van niet-inschrijving

5.854
Individuele gegevens van de werknemer

Attesten van arbeidsrelatie, attesten van loon en prestaties, attesten van loon, attesten van prestaties

15.982
Aantal personen in dienst

Attesten AR 124, attesten aantal tewerkgestelde werknemers op de laatste dag van het kwartaal, attesten voltijdse equivalenten

9.602
Grensoverschrijdende tewerkstelling

Detacheringsverklaringen voor grensoverschrijdende tewerkstelling, attesten voor gelijktijdige tewerkstelling

145.410
Student@work
8.595

Klachten behandelen en procedures aanpassen

We registreren en analyseren alle klachten die we ontvangen. De klachten komen binnen via onze eigen diensten, het Contactcenter van de sociale zekerheid en de federale ombudsman.

We analyseren de vraag en de gevolgde procedures, en waar nodig nemen we maatregelen om fouten recht te zetten.

Aantal en oorsprong van de klachten

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal en de oorsprong van de klachten die we hebben ontvangen in 2019.

Oorsprong Aantal
Eerste lijn 56
Federale ombudsman 15

Samenwerken met mandatarissen

Een goede samenwerking met de mandatarissen draagt in grote mate bij aan het waarborgen en verhogen van de kwaliteit van aangiftegegevens die de RSZ ontvangt. Met dit voor ogen hebben we verschillende overlegstructuren opgezet.

Elk kwartaal organiseren we een informatiesessie voor erkende sociale secretariaten en dienstverrichters. De DmfA-aanpassingen voor het betreffende kwartaal en de vooruitzichten voor de volgende kwartalen worden er voorgesteld. Alle andere nieuwigheden die van belang zijn voor de mandatarissen, zoals wijzigingen in de regelgeving, de aanpassing van bestaande onlinediensten of de ontwikkeling van nieuwe diensten, worden er ook vermeld. Deze sessies vormen ten slotte een ideaal uitwisselingsplatform.

Daarnaast houden we ook tweemaal per kwartaal een beperkt overleg met de Unie van erkende Sociale Secretariaten. Tijdens deze vergaderingen hebben we het in meer detail over de lopende projecten en de eventuele praktische problemen die zich hebben voorgedaan. We kaarten ook richtlijnen voor de toekomst aan.

Het aanbod aan statistische gegevens uitbreiden

De RSZ beschikt over heel wat relevante statistische gegevens. We proberen vooral om nieuwe gegevens te verwerken en zoveel mogelijk aan te bieden aan het publiek. We maken de informatie toegankelijk op verschillende manieren, naargelang de mate van detail en de complexiteit van de gegevens:

 • in de vorm van brochures,
 • in de vorm van bestanden die de gebruiker kan downloaden op onze website, en
 • via een andere elektronische drager, bij specifieke aanvragen.

Nieuwe gegevens

We doen inspanningen om ons statistische aanbod zoveel mogelijk uit te breiden. We proberen vooral nieuwe statistische gegevens te produceren die gebaseerd zijn op de ligging van de werkplaats (gegevens per gewest). Daarbij proberen we optimaal gebruik te maken van onze samenwerking met de Kruispuntbank van Ondernemingen. De nieuwe statistieken hebben vooral betrekking op:

 • het arbeidsvolume, en
 • de bezoldigingen en aangevraagde bijdrageverminderingen naar werkplaats.

We blijven verdergaan met onze inspanningen tot meer externe communicatie via het frequenter gebruik van de rubriek ‘In de kijker’ op de website en de publicatie van persberichten.