De hoedanigheid van werkgever toekennen

Een onderneming die werknemers in dienst neemt, moet een inschrijving bij de RSZ aanvragen. Ze dient daarvoor een aanvraag in WIDE in, een gebruiksvriendelijke onlinedienst op het portaal van de sociale zekerheid.

Aan ondernemingen die een geldige aanvraag indienen, kennen we de hoedanigheid van werkgever toe. Dat proces is de identificatie. Iedere geregistreerde werkgever komt terecht in een database: het Werkgeversrepertorium.

Op grond van de activiteit die de werkgever heeft opgegeven, brengen we hem onder in de juiste werkgeverscategorie(ën). Die categorie is belangrijk, want ze bepaalt de verschuldigde bijdragevoeten.

Actieve werkgevers

Eind 2019 telde het Werkgeversrepertorium van de RSZ 254.251 actieve werkgevers. De volgende grafiek toont de evolutie van het aantal actieve werkgevers vanaf 2015.

De laatste jaren was het aantal inschrijvingen significant hoger dan het aantal schrappingen. In 2019 werden er in het repertorium 29.492 nieuwe werkgevers ingeschreven. 27.029 werkgevers werden geschrapt.

Het Werkgeversrepertorium onderhouden

Het werkgeversrepertorium bevat alle ondernemingen die geïdentificeerd zijn als werkgever.

We zorgen ervoor dat de gegevens in die databank up-to-date blijven. Daarvoor baseren we ons op verschillende bronnen:

We geven onze informatie ook door aan de KBO. Zo is zij onmiddellijk op de hoogte van de toekenning (en de schrapping) van de hoedanigheid van werkgever. In een beperkt aantal gevallen kennen we bovendien zelf het ondernemingsnummer toe, bijvoorbeeld voor buitenlandse werkgevers zonder vestiging in België. In veruit de meeste gevallen doen de griffies en ondernemingsloketten dat.

Daarnaast wordt ook een aantal gegevens (RSZ-nummer, toegekende werkgeverscategorie…) uit het werkgeversrepertorium via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de andere socialezekerheidsinstellingen overgemaakt.

Wijzigingen in het Werkgeversrepertorium

De volgende tabel geeft het aantal wijzigingen weer dat we in het Werkgeversrepertorium hebben aangebracht op basis van informatie uit de KBO. In 2018 zagen we een verhoging van het aantal wijzigingen in vergelijking met de vorige jaren. De oorzaak was te vinden in de omzetting van de éénpersoons-BVBA naar de BVBA in februari 2018. Ook de wijzigingen naar aanleiding van de hervorming van het ondernemingsrecht in november 2018 (o.a. de schrapping van de burgerlijke vennootschappen) speelden een rol.

In 2019 bleef het aantal wijzigingen hoog, nog steeds ten gevolge van de wijzigingen van het ondernemingsrecht. Maar vooral de fusies van enkele gemeenten waren van groot belang: 15.421 wijzigingen in de eerste week van 2019.

Mandatarissen registreren

Een werkgever kan een erkend sociaal secretariaat of een dienstverrichter mandateren om zijn personeelsbestand te beheren, zijn aangiften in te vullen of om andere administratieve taken in verband met de sociale zekerheid uit te voeren. Het inschrijven en beheer van de mandaten gebeurt in de onlinedienst Mahis Nieuw venster. De aanstelling en schrapping van een mandataris komt dan in het Werkgeversrepertorium terecht.

Aansluiting bij een mandataris

Private sector

In 2019 deed 99% van alle actieve werkgevers in de private sector een beroep op een sociale dienstverrichter voor zijn sociale administratie. In bijna 90% van de gevallen werd gebruikgemaakt van de diensten van een erkend sociaal secretariaat. Een kleine 10% van de werkgevers was dan weer aangesloten bij een niet-erkende dienstverrichter. Ongeveer 1% van de werkgevers stond zelf in voor zijn sociale administratie.

Openbare sector

In de openbare sector zag het plaatje er anders uit. Hier deed de werkgever in bijna 12% van de gevallen zijn eigen sociale administratie. Iets minder dan de helft van de werkgevers schakelde een erkend sociaal secretariaat in. Ook het aandeel van de niet-erkende dienstverrichters was relatief groot (bijna 40%).