De RSZ is een open instelling. We trekken ons niet terug op een eiland, maar slaan bruggen tussen zoveel mogelijk partners. Vooral met de andere instellingen van de sociale zekerheid werken we nauw samen.

Informatietechnologie delen

Zeker als het gaat om informatietechnologie werken we al jaren samen met andere instellingen.

Een typisch scenario is dat de RSZ een basisdienst laat ontwikkelen, zoals het gebruikers- en toegangsbeheer, en die dan ter beschikking stelt van het netwerk van de sociale zekerheid. Onder impuls van de RSZ is een akkoord bereikt over een samenwerkingsverband met de FOD BOSA, de KSZ, de FOD Financiën en de FOD Economie, om het gebruikersbeheer (user management) voor ondernemingen te veralgemenen binnen de federale overheid. De RSZ treedt daarbij op als operator van dit systeem.

Een ander voorbeeld is de onlinedienst Dolsis, ontwikkeld in samenwerking met de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. Dolsis werkt via een principe van ‘self service’: overheidsinstellingen die RSZ-gegevens nodig hebben, kunnen die in real time consulteren, zonder een omweg te hoeven maken via een andere overheidsinstantie. Vroeger kregen instellingen de data in ruwe vorm aangeleverd en moesten ze zelf een user interface ontwikkelen. Dat was een tijdrovende, dure en ingewikkelde procedure die veel overheidsdiensten afgeschrikte.

Dolsis wordt stelselmatig uitgebreid met gegevens uit andere overheidsdatabanken, ruimer dan de RSZ en de sociale zekerheid.

Ondersteunende diensten delen

Sinds 2010 zoeken we ook naar mogelijkheden om ondersteunende diensten te delen. Dat doen we via het College van Instellingen van Sociale Zekerheid, een raadgevend en coördinerend orgaan dat bestaat uit de administrateurs-generaal van de verschillende instellingen. Het is de plaats bij uitstek voor de bespreking van samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke initiatieven in de sociale zekerheid.

We nemen actief deel aan de werkgroepen, opgestart door het College, over human-resourcesbeleid en organisatieontwikkeling, interne audit, duurzame ontwikkeling, logistiek en vertaaldiensten. De RSZ vormt de motor van de werkgroepen interne audit, werkmeting en mobiliteit.

In het kader van de synergie 'vertaaldiensten OISZ' bleef de vertaaldienst van de RSZ een actieve rol spelen: ze werkte kritisch mee aan de verdere ontwikkeling en het gebruik van de vertaaltool Wordbee, en nam actief deel aan de vergaderingen en opleidingen van de 'Communauté des traducteurs'. Continu bleef de vertaaldienst netwerken om zo de nodige contacten te onderhouden en indirect haar werking te verbeteren.

De RSZ staat sinds 2016 in voor het beheer van de gemeenschappelijke loonmotor. Zo berekenen wij de lonen voor de medewerkers van alle openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ), behalve de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De berekening van de lonen gebeurt op basis van regels die opgesteld zijn door de werkgroep en gelijk zijn voor alle OISZ. Sinds 2018 doet ook een eerste instelling van openbaar nut, namelijk de Nationale Arbeidsraad (NAR), een beroep op de gemeenschappelijke loonmotor. Op 1 januari 2018 sloot de Nationale Arbeidsraad bij de Loonmotor aan, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding volgde pas op 1 januari 2019.

De Centrale Loondienst begeleidde in 2019 drie instellingen in hun migratietraject voor de inproductiestelling op 1 januari 2020. Het ging om de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, het Grondwettelijk Hof en Sciensano.

De Centrale Loondienst moet twee keer per jaar rapporteren aan de federale administratieve overheden (FOD BOSA). Nu heeft de Loondienst de werkzaamheden in deze ‘pdata’-aangifte geharmoniseerd en de procedure en gegevens ter beschikking gesteld van de openbare instellingen van de sociale zekerheid. Instellingen die dat willen, kunnen de gegevens dus inkijken.

Voor zijn personeelsbeleid ontwikkelde de RSZ Actinidia, een eHR-tool. Na een vergelijkende analyse in 2017, stelde de RSZ voor om deze tool ook aan te bieden aan andere instellingen. Vijf openbare instellingen van sociale zekerheid (Fedris, HZIV, HVW, RJV en RSVZ) hebben al belangstelling getoond en hun migratietraject in 2018 aangevat. Na 6 maanden van analyse, ontwikkeling en specifieke parametrering gingen de vijf geïnteresseerde OISZ op 1 januari 2019 met de e-HR-tool Actinidia/Kiwi in productie. De rest van het jaar kwam de groep Actinidia (met daarin alle HR-verantwoordelijken van alle betrokken OISZ) eenmaal per maand samen om de e-HR-toepassing verder te ontwikkelen.