Onderdelen

De jaarlijkse begroting bestaat uit een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting.

 • De opdrachtenbegroting omvat de ontvangsten en uitgaven die te maken hebben met de wettelijke opdrachten van de instelling. Deze kredieten zijn voornamelijk niet-limitatief.
  De evolutie van de ontvangsten en uitgaven in de opdrachtenbegroting wordt besproken in de rubriek ‘Financiering van de sociale zekerheid’. Daar vind je zowel de inkomsten en de uitgaven van het stelsel der werknemers als van de lokale besturen, de publieke sociale maribel, de overzeese sociale zekerheid en sinds 2018 ook van de zeevarenden.
 • De beheersbegroting omvat de kredieten die te maken hebben met de werking van de instelling. Op enkele uitzonderingen na zijn dat uitsluitend limitatieve kredieten. De beheersbegroting wordt onderverdeeld in personeelsuitgaven, werkingsuitgaven (gewone en informatica) en investeringsuitgaven (gewone, gebouwen en informatica).

De globale begroting in 2019

De volgende tabellen tonen de cijfers van de globale begroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

Globale begroting: overzicht
  2017 2018 2019(*)
Ontvangsten 81 625 140 82 715 476 87 552 793
Uitgaven 80 142 198 82 622 250 84 624 852
Saldo 1 482 942 93 226 2 927 941

(*) Voorlopige cijfers

Details ontvangsten
  2017 2018 2019(*)
Opdrachten 81 607 060 82 691 128 87 545 104
Beheer 18 080 24 348 7 689

(*) Voorlopige cijfers

Details uitgaven
  2017 2018 2019(*)
Opdrachten 79 935 755 82 397 837 84 401 887
Beheer 206 443 224 413 222 965

(*) Voorlopige cijfers

De beheersbegroting in 2019

De volgende tabel toont de beheersbegroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

2017 2018 2019
Personeelsuitgaven 111 681 123 789 127 446
Werkingsuitgaven 86 931 89 035 91 485
Gewone werkingsuitgaven 13 285 15 266 14 314
Werkingsuitgaven informatica 73 646 73 769 77 171
- Smals 72 754 72 876 75 987
- RSZ 892 893 1 184
Investeringsuitgaven 7 832 11 588 4 034
Onroerend 4 329 9 837 2 559
Investeringsuitgaven informatica 2 541 190 1 120
- Smals 2 502 - 1 106
- RSZ 39 190 14
Roerend 962 1 561 355

De belangrijkste beheersuitgaven zijn de personeelsuitgaven en de uitgaven voor de informaticawerkzaamheden (werkings- en investeringsuitgaven) uitgevoerd door Smals, onze vaste informaticapartner. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 91% van de totale beheersuitgaven in 2019.

Personeelsuitgaven

In 2019 stegen de personeelsuitgaven met slechts 3%, terwijl in 2018 een stijging van 11% werd vastgesteld. De stijging van 2018 houdt verband met de fusie met de zeevarenden op 1 januari 2018 en de extrapolatie van de integratie van de sociale inspectie naar een volledig jaar.

Het aandeel in de totale beheersuitgaven steeg van 54,1% in 2017 naar 55,16% in 2018, en naar 57,16% in 2019.

De personeelskosten 2019 werden in belangrijke mate beïnvloed door volgende factoren:

 • de indexaanpassing in oktober 2018,
 • de stijging van de bijdragen voor de pool der parastatalen van 41% naar 43%, en
 • een stijging van het aantal tewerkgestelde personeelsleden in betaalde voltijdse equivalenten met 0,14% in 2019.

Andere bepalende factoren waren de anciënniteits- en bevorderingsverhogingen.

Meer over ons personeelsbeleid in 2019.

Informatica-uitgaven door Smals (werkings- en investeringskosten)

De uitgaven voor de werkzaamheden uitgevoerd door Smals stegen in 2019 met 5,8%. Deze stijging is voornamelijk het resultaat van de lancering van volgende projecten in 2019:

 • de ontwikkeling van onlinediensten voor de klanten van de OSZ,
 • het project 9 werven,
 • het project VADIS voor de internationale gegevensuitwisseling met buitenlandse inspectiediensten,
 • het project Polaris,
 • de projecten Big Data en e-Box,
 • de projecten Werkprocessen en 2e pijler contractuelen.

In 2018 vertoonden de uitgaven een daling van 3,16 % ten opzichte van 2017.

Het aandeel van de uitgaven aan Smals in de totale beheersuitgaven daalde van 36,5% in 2017 naar 32,5% in 2018. In 2019 steeg het opnieuw naar 34,58%.

Andere werkingsuitgaven

De andere werkingsuitgaven vertegenwoordigen niet meer dan 6,95% van de totale beheersuitgaven.

De belangrijkste posten zijn hier de lokaalkosten, bureaukosten, representatiekosten en de subsidie aan de mess.

Andere investeringsuitgaven

De renovatiewerken aan het Hortagebouw, gestart in 2017, zijn in 2019 quasi afgerond. Het aandeel van de investeringsuitgaven (zonder Smals) in de totale beheersuitgaven evolueerde van 4,38% in 2018 naar 1,31% in 2019.