De hoedanigheid van werkgever toekennen

Een onderneming die werknemers in dienst neemt, moet een inschrijving bij de RSZ aanvragen. Ze dient daarvoor een aanvraag in in WIDE, een gebruiksvriendelijke onlinedienst op het portaal van de sociale zekerheid.

Aan ondernemingen die een geldige aanvraag indienen, kennen we de hoedanigheid van werkgever toe. Dat proces is de identificatie. Iedere geregistreerde werkgever komt terecht in een database: het Werkgeversrepertorium.

Op grond van de activiteit die de werkgever heeft opgegeven, brengen we hem onder in de juiste werkgeverscategorie(ën). Die categorie is belangrijk, want ze bepaalt de verschuldigde bijdragevoeten.

Actieve werkgevers

Eind 2018 telde het werkgeversrepertorium 250.801 actieve werkgevers. De volgende grafiek toont de evolutie van het aantal actieve werkgevers vanaf 2014.

De laatste jaren was het aantal inschrijvingen iets hoger dan het aantal schrappingen. In 2018 werden er in het repertorium 29.475 nieuwe werkgevers ingeschreven. 26.710 werkgevers werden geschrapt.

Het Werkgeversrepertorium onderhouden

Het werkgeversrepertorium bevat alle ondernemingen die geïdentificeerd zijn als werkgever.

We zorgen ervoor dat de gegevens in die databank up-to-date blijven. Daarvoor baseren we ons op verschillende bronnen:

We geven onze informatie ook door aan de KBO. Zo is zij onmiddellijk op de hoogte van de toekenning (en de schrapping) van de hoedanigheid van werkgever. In een beperkt aantal gevallen kennen we bovendien zelf het ondernemingsnummer toe, bijvoorbeeld voor buitenlandse werkgevers zonder vestiging in België. In veruit de meeste gevallen doen de griffies en ondernemingsloketten dat.

Daarnaast wordt ook een aantal gegevens (RSZ-nummer, toegekende werkgeverscategorie…) uit het werkgeversrepertorium via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de andere socialezekerheidsinstellingen overgemaakt.

Wijzigingen in het Werkgeversrepertorium

De volgende tabel geeft het aantal wijzigingen weer dat we in het Werkgeversrepertorium hebben aangebracht op basis van informatie uit de KBO. In 2018 zagen we een verhoging van het aantal wijzigingen in vergelijking met de vorige jaren. De oorzaak ligt meer bepaald in de omzetting van de éénpersoons-BVBA naar de BVBA in februari 2018. Ook de wijzigingen naar aanleiding van de hervorming van het ondernemingsrecht in november 2018 (o.a. de schrapping van de burgerlijke vennootschappen) spelen een rol.

Mandatarissen registreren

Een werkgever kan een erkend sociaal secretariaat of een dienstverrichter mandateren om zijn personeelsbestand te beheren, zijn aangiften in te vullen of om andere administratieve taken in verband met de sociale zekerheid uit te voeren. Het inschrijven en beheer van de mandaten gebeurt in de onlinedienst Mahis Nieuw venster. De aanstelling en schrapping van een mandataris komt dan in het Werkgeversrepertorium terecht.

In 2018 deed 88% van de werkgevers voor hun sociale administratie een beroep op een erkend sociaal secretariaat. 10% werkte met een niet-erkende dienstverrichter. Maar 2% van de werkgevers heeft geen mandataris.

Het repertorium van de provinciale en plaatselijke besturen

Door de fusie tussen de RSZ en de DIBISS op 1 januari 2017 bestaan er tijdelijk twee repertoria naast elkaar: het werkgeversrepertorium en het repertorium van de provinciale en plaatselijke besturen. Een werkgroep buigt zich momenteel over hun integratie. Ondertussen vindt u hier enkele gegevens over het repertorium van de provinciale en plaatselijke besturen.

Het beheer van dit repertorium omvat onder andere de inschrijving van de nieuwe werkgevers, het bijhouden van hun identificatiegegevens en de schrapping van de werkgevers die niet meer actief zijn. De verhouding tussen werkgevers en hun mandatarissen, die in de onlinedienst Mahis Nieuw venster wordt beheerd, is er eveneens in opgenomen. Ten slotte zijn enkele bijzonderheden specifiek voor de plaatselijke openbare sector in dit repertorium opgeslagen. Na analyse van de beslissingen van de raden van de provinciale en plaatselijke besturen, gaat het onder meer over de integratie van de aansluitingsgegevens bij:

  • het Gesolidariseerd pensioenfonds voor de vastbenoemde personeelsleden,
  • de tweede pensioenpijler voor contractuelen, en
  • een gemeenschappelijke Sociale Dienst.

Daarnaast worden een aantal gegevens afkomstig uit dit repertorium (identificatienummer, werkgeverscategorie...) via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ook aan de andere instellingen van sociale zekerheid overgemaakt.

Eind 2018 bevatte het repertorium van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten 1.866 actieve werkgevers. 85% van deze werkgevers waren aangesloten bij een dienstverrichter.