De zesde staatshervorming heeft een impact op verschillende opdrachten van de RSZ. Zo heeft de overdracht van het stelsel van de kinderbijslagen en van bepaalde onderdelen van het arbeidsmarktbeleid en de gezondheidszorg belangrijke gevolgen op de inning van de bijdragen en de financiering van de sociale zekerheid. Daarnaast is in het regeerakkoord voorzien dat de RSZ de operationele instelling blijft voor de uitvoering van het regionale doelgroepenbeleid.

Activiteiten in 2017

De volgende activiteiten vonden plaats in 2017.

 • In 2014 is een werkgroep opgericht met de leidende ambtenaren van de verschillende regionale instellingen die betrokken zijn bij de regionalisering van de doelgroepverminderingen. Die werkgroep is in 2017 vier keer samengekomen om de activiteiten in de verschillende regio’s te bespreken en te coördineren.
 • We gaven presentaties over het doelgroepenbeleid aan de medewerkers van de RSZ en aan de mandatarissen van de werkgevers.
 • De RSZ voorzag overgangsmaatregelen na de schrapping van een aantal doelgroepenverminderingen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
 • We hebben de aanpassing voorbereid van de verminderingen voor oudere werknemers in Vlaanderen in het kader van de invoering van systemen van volledige vrijstelling van prestaties in sommige grote ondernemingen.
 • De impact op de Activa-PVP-vermindering in sommige regio’s is voorbereid.
 • Er is een aanpassing doorgevoerd van de loonplafonds voor de verminderingen ‘ouderen en werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering’ in Wallonië, Vlaanderen, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap.
 • De controleprocedures a posteriori als gevolg van de regionalisering (vermindering mentors, Trillium) werden aangepast.
 • We bereidden een aantal nieuwe regionale maatregelen voor:
  • het aanleveren van cijfergegevens en het bespreken van denksporen,
  • de opmaak van het decreet en het uitvoeringsbesluit,
  • de aanpassing van de controleprogramma’s en de creatie van nieuwe verminderingscodes, en
  • controletools in verband met interregionale mobiliteit voor de Inspectiediensten.