Sinds september 2017 wisselen de FOD Financiën en de RSZ gegevens uit over openstaande sociale schulden. Als een werkgever recht heeft op een terugbetaling van de fiscus en geen fiscale schulden heeft, maar wel openstaande schulden heeft bij de RSZ, kan deze terugbetaling nu gebruikt worden om de sociale schuld aan te zuiveren.

Schuldcompensatie

Artikel 334 van de Programmawet van 27 december 2004 bepaalde al dat de FOD Financiën de fiscale balans mocht aanzuiveren. De FOD vergelijkt schulden en tegoeden op het geheel van belastingen en niet-fiscale vorderingen waarvan hij de inning en invordering verzekert.

De wet van 20 december 2016, van kracht sinds 29 december 2016, breidt het bestaande systeem van schuldcompensatie uit naar de RSZ (de fiscale/sociale balans). Het geldt nu ook voor bijdragen waarvan de RSZ de inning en de invordering verzekert.

In de praktijk kan elk bedrag dat de FOD Financiën moet betalen of terugbetalen aan een werkgever die een schuld heeft bij de RSZ, voortaan gebruikt worden voor de betaling van deze schuld. De toewijzing wordt beperkt tot het niet-betwiste gedeelte van de schuldvordering van de RSZ bij de werkgever.

Communicatie

De FOD Financiën licht de betrokken werkgever op voorhand in over het bedrag dat naar de RSZ zal worden overgedragen. De RSZ van zijn kant brengt de werkgever en eventuele andere betrokken partijen op de hoogte van de ontvangen betaling en de schuld die met de betaling is afgelost.