In 2017 is de kwaliteitsbarometer voor de sociale secretariaten in werking getreden. De kwaliteitsbarometer signaleert aan de erkende sociale secretariaten op welke domeinen zij goed, minder goed of slecht scoren.

Door de problemen in kaart te brengen, krijgt een erkend sociaal secretariaat de kans om om zijn werkwijze waar nodig aan te passen. Omdat de kwaliteitscontroles regelmatig terugkeren, wordt het mogelijk de vooruitgang te bewaken en te controleren.

De kwaliteitsbarometer is opgesteld in nauw overleg met de Unie van Sociale Secretariaten.

Controledomeinen

De kwaliteitsbarometer is opgebouwd uit zes controledomeinen, die elk een specifiek aspect van de werking controleren. De zes controledomeinen zijn de volgende:

  • stilzwijgerscontroles,
  • technische controles,
  • financiële controles (alleen voor erkende sociale secretariaten),
  • systeemcontroles op prioritaire anomalieën,
  • systeemcontroles op niet-prioritaire anomalieën, en
  • crosscontroles op de coherentie tussen de Dimona-aangiftes en de ingediende DmfA’s.

Voor elk controledomein hanteren we voor elk sociaal secretariaat eenzelfde set van indicatoren en subindicatoren.

Eerste eindevaluatie in 2018

Sommige van de deelcontroles kunnen pas uitgevoerd worden als alle DmfA-aangiftes van een vorig kalenderjaar volledig verwerkt zijn. De volledige cyclus waarbinnen de controles verlopen, is gespreid over een periode van twee jaar. Dat betekent dat we de eerste eindevaluatie pas einde 2018 kunnen afronden.

Niet-erkende dienstverrichters

Ondertussen heeft de RSZ ook de verschillende types van niet-erkende dienstverrichters verder in kaart gebracht. We hebben een methode uitgewerkt om niet-erkende dienstverrichters te selecteren, met de bedoeling hen op een gelijkaardige manier te controleren. Deze controles zouden dan gebaseerd zijn op dezelfde indicatoren en subindicatoren. Een financiële controle is hier niet voorzien.