Zeelieden vallen in België niet onder de gewone sociale zekerheid. Er bestaat voor hen een afzonderlijk stelsel, dat afgestemd is op hun bijzondere profiel. Het stelsel wordt beheerd door de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ), die in Antwerpen is gevestigd.

Binnen de filosofie van het redesign van de overheidsdiensten, besloot de federale regering-Michel in 2016 om de activiteiten van de HVKZ onder te brengen bij enerzijds de RSZ en anderzijds de HZIV Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV).

In 2017 werkte de RSZ toe naar die fusie, die was voorzien voor 1 januari 2018.

Lees ook: De RSZ wordt verantwoordelijk voor de sociale zekerheid van zeelieden Nieuw venster.

Stuurgroep en werkgroepen

Een stuurgroep met de leidend ambtenaren uit de betrokken instellingen nam de principiële beslissingen, terwijl een aantal werkgroepen de meer praktische gevolgen van de integratie organiseerde: HR, boekhouding en financiën, identificatie van de werkgevers, inning, aangiften, logistiek, wetgeving en communicatie. Waar nodig organiseerden we transversale werkgroepen waarbij ook externe partners zoals KSZ, andere socialezekerheidsinstellingen en diverse stakeholders werden betrokken.

Beheerscomité

Omdat het socialezekerheidsstelsel van de zeelieden behouden blijft, werd er beslist om binnen de RSZ een beheerscomité zeevarenden te organiseren. Dat is bevoegd voor het beheer van de Poollijst. Daarnaast heeft het een adviserende bevoegdheid voor de socialezekerheidswetgeving van de zeelieden.

Organisatie

De medewerkers van de HVKZ konden met het oog op hun toekomstige carrière kenbaar maken bij welke overnemende instelling – RSZ of HZIV – zij het liefst wilden werken. Met die voorkeur werd rekening gehouden, binnen de behoeften van de verschillende instellingen en de budgettaire mogelijkheden.

Bij de RSZ werden de HVKZ-medewerkers ondergebracht in de nieuw op te richten directie zeevarenden. De directie behoudt de bevoegdheden rond de Poollijst en het toekennen van de rechten op wachtgelden en vergoedingen voor zeegewenning.

De loketfunctie en dienstverlening voor de zeevarenden en rederijen bleef in Antwerpen, omdat de meeste klanten daar gevestigd zijn.

Integratie met bestaande systemen

Van in het begin werd er gestreefd naar een integratie in de bestaande processen en tools van de RSZ.

  • De aangifte van de loon- en arbeidstijdsgegevens werd opgenomen in DmfA.
  • De inning van de sociale bijdragen vanaf het eerste kwartaal 2018 gebeurt via de RSZ-inning.
  • De detacheringsaanvragen werden geïntegreerd in de RSZ-onlinedienst ‘Werken in het buitenland’.

Deze integratie in de bestaande processen en tools van de RSZ gebeurde in samenspraak met de sector.

Communicatie

Vanaf november 2017 werden de zeelieden, rederijen en andere stakeholders persoonlijk op de hoogte gebracht van de integratie.

Op het portaal van de sociale zekerheid werd een website voor zeelieden Nieuw venster gelanceerd. Omdat het doelpubliek erg internationaal is, is de site beschikbaar in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. De website biedt niet alleen informatie over de thema’s die door de fusie bij de RSZ terechtkomen. Gebruikers vinden er ook informatie en contactgegevens van de andere betrokken instellingen, zodat ze een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de sociale zekerheid voor zeelieden.