Op 1 juli 2017 zijn de inspectiedienst van de RSZ en de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid samengevoegd tot één inspectiedienst. De nieuwe, geïntegreerde inspectiedienst is bij de RSZ ondergebracht. De integratie past in het beleid van de federale regering, die de strijd tegen de sociale en fiscale fraude wil opvoeren. Dat doet ze onder meer door de inspectiediensten te versterken en hun werking te rationaliseren.

De vernieuwde inspectiedienst vervult een combinatie van opdrachten die de RSZ en FOD Sociale Zekerheid vroeger apart opnamen, zoals de strijd tegen sociale fraude, sociale dumping en mensenhandel.

Bij de fusie is een groot deel van het personeel en de middelen van de Sociale Inspectie aan de RSZ-inspectie overgedragen. De overlap tussen de twee inspectiediensten wordt weggewerkt.

Voor de RSZ, die al verantwoordelijk is voor de regelgeving, inning en invordering van sociale bijdragen en controle op de naleving van de reglementering, zijn de nieuwe inspecteurs een extra troef in de strijd tegen de sociale fraude. Een geïntegreerde inspectiedienst maakt het immers mogelijk om werkmethoden over de diensten heen op elkaar af te stemmen en te moderniseren.

Een korte, intensieve voorbereiding

De beslissing om de inspectiediensten te integreren dateert van november 2016, wat de aanlooptijd tot de fusiedatum erg kort maakte.

Er werd een projectstructuur opgezet om het integratietraject zo goed mogelijk voor te bereiden. Een strategisch comité bestaande uit de topambtenaren van beide diensten bracht de verschillende aspecten en stappen van het traject in kaart en stelde een timing op. De praktische uitwerking vond plaats in operationele werkgroepen met medewerkers van het terrein.

In de maanden tot 1 juli moesten er erg veel zaken worden geregeld: organisatie, IT-tools, cultuur, logistiek, arbeids- en loonvoorwaarden, technische ondersteuning, enzovoort.

Matrixstructuur

We besloten om de nieuwe inspectiedienst op te bouwen volgens een matrixmodel, waarbij medewerkers onder een provinciale directie vallen maar een aantal specifieke thema’s (bijvoorbeeld sociale dumping) transversaal worden aangestuurd. De bedoeling daarvan is om een goede wisselwerking tot stand te brengen tussen terreinkennis en centraal aangestuurd expertise.

Medewerkers werden onder meer geïnformeerd via provinciale informatiesessies. De samenstelling van de ploegen die er vanaf juli operationeel zouden zijn werd voorgesteld en de werkwijze werd toegelicht. De meeste provinciale directies zetten ook teambuildingactiviteiten op, zodat de medewerkers van beide diensten elkaar beter leerden kennen.

Lees ook : Sébastien Kondov, getuigenis