Risico’s opsporen en beheersen

Het antifraudebeleid van de RSZ is gericht op risicobeheersing. Signalen die aangeven dat de invordering moeilijk of onmogelijk zou kunnen worden, en tekenen van frauduleus onvolledige of onjuiste aangiften, zowel voor Belgische als buitenlandse werkkrachten, worden zo vroeg mogelijk gedetecteerd. Daarna zetten we de meest geschikte middelen in om de invordering mogelijk te maken.

De belangrijkste risico’s

De RSZ focust vooral op drie soorten risico’s:

 • het niet-betalen van sociale bijdragen: dit risico doet zich bijvoorbeeld voor wanneer ondernemingen op een georganiseerde manier sociale bijdragen ontduiken. Meestal zetten de organisatoren van de fraude complexe constructies op met onderaannemers die failliet gaan en geen bijdragen betalen. Het gebeurt dat dezelfde verantwoordelijken in opeenvolgende faillissementen hun bijdragen niet betalen.
 • onterecht verkregen uitkeringen: typisch voor dit risico is dat werknemers wel worden aangegeven, maar geen prestaties leveren. Zo kunnen ze voordelen krijgen, bijvoorbeeld uitkeringen, zonder dat ze de nodige arbeidsprestaties leveren en de bijdragen betalen die daarmee gepaard gaan.
 • grensoverschrijdende misbruiken: buitenlandse ondernemingen proberen werknemers of zelfstandigen in België aan de slag te krijgen zonder de arbeidsrechtelijke en sociale voorwaarden te respecteren. De bekendste uiting daarvan is de sociale dumping.

Detectie en analyse

Risicobeheersing bestaat er enerzijds in om risico’s in de eigen processen proactief op te sporen, zodat misbruik onmogelijk wordt. Anderzijds betekent het ook dat je risicovolle fenomenen opspoort, onderzoekt en in kaart brengt. De aanleiding daartoe kunnen vaststellingen op het terrein zijn, maatregelen die minder financiële opbrengsten genereren, of de vaststelling van grotere uitgaven voor de sociale zekerheid in bepaalde domeinen. We maken bij het opsporen en in kaart brengen ook in toenemende mate gebruik van doorgedreven analyses van gegevens uit databanken.

Welke analysemethode wordt gehanteerd, hangt af van de situatie. Bij datamatching worden verschillende gegevens uit meerdere datasets met elkaar vergeleken. Bij datamining worden er diepere analyses uitgevoerd en zoeken we bijvoorbeeld in de diepte naar patronen die afwijken van de normale of aanvaardbare situatie. Bij voorspellende analyses proberen we net op basis van historische data en gelijkaardige patronen nieuwe risico’s te voorspellen.

Vaak is het de bedoeling om het netwerk van bedrijven en verantwoordelijken bloot te leggen en te ontmantelen. Inspecties van de boekhouding en de financiële transacties, en ondervraging van het personeel en de echte of vermeende verantwoordelijken, helpen om de problemen in kaart te brengen. Een goede samenwerking met de gerechtelijke instanties, andere instellingen van de sociale zekerheid (RVA, RSVZ enz.) en andere externe instellingen (zoals bijvoorbeeld de fiscale administratie, het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen, de regionale inspectiediensten...) is daarbij onontbeerlijk.

Alle diensten van de RSZ samen hebben ook een RSZ-profiel ontwikkeld van alle geïdentificeerde werkgevers. Op basis van dezelfde feitelijkheden en indicatoren wordt zo van elke werkgever dezelfde analyse gemaakt. Dat leidt tot een consistent en uniform beeld dat onderlinge benchmarking mogelijk maakt. Alle medewerkers die inzage hebben in dit profiel krijgen op die manier snel een eerste inzicht in het aangiftegedrag ,het betaalgedrag en in de financiële situatie van een werkgever.

Bestrijding en invordering

De RSZ beschikt over een arsenaal aan middelen om risico’s op een moeilijke invordering te voorkomen en alsnog tot invordering van de verschuldigde bedragen over te gaan:

 • een uitvoerbare titel sneller verkrijgen via een dwangbevel. Dit maakt beslagen (roerend en onroerend) op heel korte termijn mogelijk, en eventueel wordt er in faillissement gedagvaard;
 • derdenbeslagen uitvoeren op financiële rekeningen en tegoeden;
 • de feitelijke verantwoordelijke hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de opgebouwde RSZ-schulden (op basis van het Wetboek van vennootschappen);
 • correctionele procedures opstarten. Bij onterecht verkregen uitkeringen treden we vaak samen met de getroffen instellingen van de sociale zekerheid op

Risicobeheersing in 2017

Nieuwe interne structuur

De risicogeoriënteerde aanpak van de RSZ veronderstelt een voortdurende uitwisseling van informatie tussen de interne diensten. Daarom is vanaf 2015 alle kennis en expertise van inspecteurs, analisten, juristen, dossierbeheerders en data-scientists ondergebracht in één enkele Directie Risicobeheer. Bij de integratie van de Sociale Inspectie bij de RSZ in 2017 werden ook de data-scientists en analisten van de vroegere Sociale Inspectie geïntegreerd in de detectiecel van deze directie. Hun analyses, methodes, tools en kennis zijn in deze cel samengebracht en blijven er behouden. Die bundeling van de krachten maakt het mogelijk om risico’s sneller en vollediger in kaart te brengen en te bestrijden.

Gedetecteerde risicogevallen

In 2017 werden, na analyse van 683 dossiers, 216 complexe gevallen van niet-betaalde bijdragen en onterecht verkregen uitkeringen gedetecteerd, geanalyseerd en gecategoriseerd. Dat gaf aanleiding tot de behandeling van 168 nieuwe dossiers met een ernstige problematiek, die met de gepaste strenge procedures werden behandeld. Zo’n dossier kan behoren tot een complex geheel van meerdere werkgevers en ondernemingen, opgericht met de bedoeling om fraude te plegen.

Eind 2017 waren in totaal sinds de eerste vaststellingen 1.388 fictieve werkgevers geschrapt, waarvan 169 in 2017, op basis van 580 fictieve DmfA-aangiften. In de loop van 2017 werden 601 werknemers geschrapt of geannuleerd bij hun fictieve werkgever. Voor 169 van hen gebeurde een overboeking naar hun feitelijke werkgever (de uiteindelijke gebruiker).

Gekozen procedures

In 2017 werd in 343 gevallen met een verhoogd invorderingsrisico gekozen voor een dwangbevel om onmiddellijk een uitvoerbare titel te krijgen. Daarmee konden we dan binnen de 24 uur overgaan tot uitvoering van de invorderingen verbonden aan deze titel.

In 2017 werden er 835 bewarende en uitvoerende beslagen gelegd bij werkgevers, en derdenbeslagen bij klanten, banken, op roerende en onroerende goederen, om de betaling van de openstaande RSZ-bijdragen te verkrijgen.

In 14 gevallen werd in 2017 een uitzonderlijke burgerlijke of strafrechtelijke procedure gevoerd tegen de feitelijke verantwoordelijken van malafide ondernemingen. Zulke procedures zijn een middel om de beperkte aansprakelijkheid te doorbreken die de verantwoordelijken ontlenen aan de vennootschapsvormen die ze gebruiken. De procedures helpen om de niet-betaalde RSZ-bijdragen te recupereren op het persoonlijke vermogen van de verantwoordelijken.

Werken in onroerende staat

In de sectoren waar werken in onroerende staat uitgevoerd worden, zijn in het verleden vaak koppelbazen actief geweest die de sociale en fiscale wetgeving ontduiken. Om zulke vormen van ontduiking in deze sectoren te voorkomen, zijn verscheidene maatregelen in het leven geroepen.

In 2017 werden 237 ingebrekestellingen verstuurd naar aannemers die niet in orde waren met de inhoudingsplicht. In datzelfde jaar vertrokken 530 ingebrekestellingen naar aannemers die in gebreke waren gebleven met de meldingsplicht van werken.

In de sectoren die onder het toepassingsgebied van artikel 30ter vallen (vleesverwerking en bewaking) werden 2 ingebrekestellingen verstuurd naar opdrachtgevers die niet in orde waren met de inhoudingsplicht. Er vertrokken 45 ingebrekestellingen naar verantwoordelijke ondernemingen die in gebreke waren gebleven met de meldingsplicht van werken.

Sociale dumping

De strijd tegen sociale dumping is één van de speerpunten van het antifraudebeleid van de jongste federale regeringen. In het actieplan is een centrale rol weggelegd voor de RSZ, ook in 2017.

Allereerst werd overleg gepleegd met de verschillende bevoegde inspectiediensten om het fenomeen zo goed mogelijk in kaart te brengen, de gegevens adequaat te analyseren en mogelijke scenario’s voor onderzoek uit te tekenen. Regelmatig was er een overlegronde met de inspecteurs van de verschillende socialezekerheidsinstellingen om de nieuwe fenomenen en concrete transversale dossiers te onderzoeken.

Daarnaast levert de RSZ een maandelijkse lijst van adressen van werven of werkplaatsen die per gerechtelijk arrondissement bezocht kunnen worden. Van deze ‘targets’ konden alle inspectiediensten gebruikmaken om hun acties beter te sturen. Uit de resultaten blijkt dat bij een vrij hoog percentage (meer dan 80%) van de geselecteerde en bezochte werkplaatsen, inbreuken en of ernstige vermoedens van sociale-dumpingpraktijken konden worden vastgesteld. De samenwerking met de inspecteurs op het terrein en het nuttige gebruik van hun terreinkennis hebben de succesratio bij de bezochte werken alleen maar verhoogd.

Netwerkanalyses hebben ertoe bijgedragen dat netwerken gemakkelijker in kaart konden worden gebracht. Eind 2015 werd binnen het Strategisch comité voor sociale dumping (bestaande uit gespecialiseerde inspecteurs van diverse diensten en uit de aangestelde referentiemagistraten) beslist om deze netwerkanalyses verder uit te bouwen. In 2017 werden meerdere testgevallen in samenwerking met de referentiemagistraten onderzocht, geanalyseerd en ook aan hen opgeleverd, tot tevredenheid van alle betrokkenen.

In 2017 is de RSZ dan ook gestart met de ontwikkeling van een nieuw analysemodel dat de positieve resultaten en opgebouwde kennis van zowel de netwerkanalyses als het bepalen van de risicovolle werkplaatsen en ondernemingen combineert. Zo werden in 2017 vier nieuwe modellen ontwikkeld in samenwerking met de inspectiediensten van Toezicht op de Sociale Wetten, de RSVZ, de Arbeidsauditoraten en de RSZ.

In maart 2017 werd ook de de mobiele onlinedienst Check Limosa in productie gesteld. Met deze app controleer je de geldigheid van een Limosa-attest (de zogenaamde L1), het bewijs van aangifte van tewerkstelling van een buitenlandse werkkracht in België. De app werd in 2017 al 131.475 keer gebruikt. In 462 gevallen bleek de QR-code onjuist of vervalst te zijn, en 5027 keer was de geldigheidstermijn van het L1-document verstreken.

Controles op het terrein uitvoeren

Controle op fraude

Naast hun ondersteunende opdrachten hebben de sociaal inspecteurs in de loop van 2017 ook nog fraudegeoriënteerde onderzoeken uitgevoerd. De integratie van de Sociale Inspectie bij de RSZ op 1 juli 2017 heeft ertoe geleid dat het aandeel van de fraudebestrijdingsactiviteiten gevoelig toenam.

De fraudegeoriënteerde controles gebeurden op basis van:

 • klachten,
 • signalen verkregen via datamatching en datamining, of
 • naar aanleiding van deelnames aan de systematische controleacties van de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) in de diverse gerechtelijke arrondissementen.

De acties concentreerden zich vooral op de bouw- en de horecasector, maar ook andere sectoren zoals de kleinhandel, het vervoer, de schoonmaak- en de uitzendsector kwamen aan bod.

Voor de integratie van de Sociale Inspectie bij de de RSZ-inspectie werkten we een nieuwe organisatiestructuur uit. Het werd een matrixstructuur met tien provinciale en zes thematische directies. Met deze matrix kan de RSZ bepaalde fraudefenomenen veel gerichter onderzoeken en de juiste inspecteurs-experten inzetten in de provincies of op complexere dossiers.

Sinds 2017 behoort zo ook de thematische aanpak van de strijd tegen economische en sociale uitbuiting (mensenhandel) tot de kentaken van de inspectiediensten bij de RSZ. In de provincies hebben de inspectiediensten dus een dubbel takenpakket. Enerzijds zijn er inspecteurs die zich focussen op de basisopdrachten: zwartwerk, inbreuken op de koppelbaaswetgeving, fictieve aangiften enzovoort. Anderzijds zijn er teams actief die, binnen het domein van de sociale fraudebestrijding, specifieke fraudefenomenen opsporen en bestrijden. Het gaat dan over sociale dumping, economische en sociale uitbuiting, georganiseerde fraudenetwerken en social engineering.

Resultaten

In totaal voerden we 13.200 onderzoeken uit bij 9.000 werkgevers. Op basis van deze onderzoeken werd 61.900.000 euro ter regularisatie aan bijkomende bijdragen voorgesteld. De onderzoeken van de inspectiediensten in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid hebben in 2017 ook geleid tot een storting van 40.500.000 euro aan inhoudingen op basis van de inhoudingsplicht.

Tot slot werden er ook nog 337 pro justitia’s opgesteld voor vastgestelde inbreuken in verband met zwartwerk, en 49 voor inbreuken op vlak van tewerkstelling van buitenlandse werkkrachten.

De verplichte werfmelding controleren

Bij werkzaamheden op werven gaan we vaak ter plaatse om een controle uit te voeren. Die controles passen in de strijd tegen koppelbazen bij onderaanneming en het toezicht op de verplichte voorafgaandelijke aangifte van werkzaamheden (al dan niet met onderaannemers).

Resultaten

In 2017 zijn er in totaal 730 onderzoeken uitgevoerd op het correct aangeven van de werkzaamheden op werven. Hierbij waren 498 werkgevers betrokken.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal verrichte controles 1.502 1.825 2.154 1.008 859 680
Aantal werven dat niet voldeed aan de aangifteplicht 471 617 814 665 566 378

Samenwerken met externe organisaties

In de strijd tegen sociale fraude wordt er nauw samengewerkt met diverse externe inspectiediensten en andere organisaties.

In 2017 heeft de dienst Inspectie van de RSZ 4.571 dossiers behandeld in het kader van samenwerkingsverdragen met andere inspectiediensten. Dat komt overeen met 11,79% van onze activiteiten.

SIOD

Een van onze belangrijkste partners is de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst). De SIOD voert zelf geen onderzoek op het terrein uit, maar is een coördinerend orgaan dat de federale diensten voor sociale inspectie ondersteunt in hun strijd tegen zwartwerk en sociale fraude. De SIOD staat onder de directe bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Fraudebestrijding.

Elk jaar stelt de staatssecretaris een actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude op. De SIOD, waarin de inspectiediensten van de RSZ vertegenwoordigd is, draagt daaraan actief bij.

Het actieplan sociale fraudebestrijding beschrijft de precieze doelstellingen in termen van het aantal controles, de sectoren die bezocht moeten worden en de verwachte resultaten. De inspectiediensten van de RSZ sluiten zich aan bij deze doelstellingen en nemen actief deel aan de voorbereiding en de uitwerking ervan.

De deelname van de RSZ-inspectiediensten aan onderzoeken in SIOD-verband vertegenwoordigde in 2017 ongeveer 42% onze opdrachten.

Samenwerking met justitie, politie en sociale inspectiediensten

Eind 2017 sloten justitie, politie en de sociale inspectiediensten een protocol van samenwerking af. Doel van dit protocol: in aansluiting op de beslissing van de ministerraad van 2016 tot herziening van het inspectielandschap, de context van operationele samenwerking nog meer verduidelijken. Zo is onder meer afgesproken dat de SIOD voortaan eerder een strategische rol zou spelen, terwijl er voor het operationele niveau twee nieuwe overlegplatformen in het leven werden geroepen. Deze besluiten dienden om goede afspraken te maken voor de voorbereiding en afhandeling van specifieke dossiers. Het gaat hier vooral om dossiers:

 • waarvan de draagwijdte niet beperkt is tot één gerechtelijk arrondissement,
 • die voldoende capaciteit en een multidisciplinaire aanpak vergen, en
 • waarvoor er duidelijke afspraken moeten gemaakt tussen inspectie- en of politiediensten en met justitie.

Ook hieraan heeft de RSZ actief bijgedragen, en we hebben alles in het werk gesteld om dit operationeel kader vanaf 2018 een concrete vorm te geven.

Samenwerkingsakkoord met de fiscus

Sinds 1 januari 2010 bestaat er een samenwerkingsakkoord tussen de diverse sociale inspectiediensten, de SIOD en de FOD Financiën om de uitwisseling en het gebruik van fiscale en sociale gegevens te verbeteren. Er is nog steeds een regelmatige uitwisseling van informatie rond punctuele dossiers, na controles uitgevoerd door één van beide partijen.

Trimestrieel komen de topmanagers van de RSZ en de FOD Financiën samen en monitoren ze de resultaten van deze uitwisseling. Op die momenten worden ook nieuwe synergiën besproken en opgestart tussen beide instanties.

Via andere samenwerkingsovereenkomsten staan we ook in contact met andere federale instanties en worden er onderlinge gegevens en ervaringen uitgewisseld.

Partnershipovereenkomsten en PEC-plannen (Plannen voor Eerlijke Concurrentie)

De inspectiediensten van de RSZ hebben in de loop van 2017 hun medewerking verleend aan, en actief bijgedragen tot de voorbereiding en/of het afsluiten van nieuwe partnershipovereenkomsten met meerdere bedrijfssectoren waaronder:

 • de groene sectoren
 • de sector van garages en koetswerk, en
 • de sector van de carwashes.

Het uitgangspunt is nog steeds om sectorspecifieke ervaringen uit te wisselen. Die helpen om de onderzoeksmethodes te verbeteren en om onderzoeken bij de ondernemingen in kwestie bij te sturen waar nodig.

Met partners van de sectoren waarmee al eerder overeenkomsten werden afgesloten en collega's van de andere inspectiediensten vonden er opvolgingsvergaderingen plaats waar de uitvoering van de afgesproken acties besproken en geëvalueerd werd.

In de loop van 2017 woonde de RSZ ook nog nieuwe rondetafelgesprekken bij. We verleenden onze medewerking aan de voorbereiding en totstandkoming van nieuwe plannen voor eerlijke concurrentie (de zogenaamde PEC-plannen). Zo werden in 2017 PEC-plannen afgesloten die ondertekend werden door de bevoegde ministers, de directeur van de SIOD (voor de inspectiediensten) en door de syndicale en patronale partners van de volgende bedrijfssectoren:

 • de groene sectoren,
 • de schoonmaaksector,
 • de sector van de begrafenisondernemingen,
 • de metaalsector:
  • de sector van de garages en van het koetswerk, en
  • de sector van de carwashes.

Als lid van de SIOD heeft de Inspectiedienst van de RSZ in 2017 ook zijn medewerking verleend aan de opstelling en voorbereiding van checklists en guidelines voor bepaalde bedrijfssectoren. De guidelines moeten de standpunten van verschillende diensten over de toepassing van reglementeringen op een meer uniforme en transparante manier overbrengen aan werkgevers uit deze sectoren. Zo werden in 2017 guidelines opgesteld die specifiek gericht waren op een aantal sectoren, zoals de bouw, het vervoer en de metaalsector. De checklists bevatten per sector een overzicht van die punten waarop de inspecteurs meestal focussen en waarover vaak vragen worden gesteld.

Sociale flitscontroles

In samenwerking met de SIOD hebben de inspectiediensten van de RSZ ‘sociale flitscontroles’ voorbereid en mogelijke controledoelen aangereikt. Bovendien verleenden ze ook verder hun medewerking aan de opstelling van checklists die op de website van SIOD gepubliceerd werden. Het doel van deze maatregel was om werkgevers te informeren over de meest courante aspecten die de inspectiediensten in bepaalde sectoren controleren. Zo konden deze werkgevers zelf nagaan of en in welke mate zij met de meest essentiële verplichtingen in orde waren.

Staatshervorming en samenwerking met de regionale inspectiediensten

Als gevolg van de 6de staatshervorming werden een aantal bevoegdheden herschikt. Zo hebben de Inspectiediensten van de RSZ in 2017, samen met collega’s van de andere federale inspectiediensten, nu ook vergaderd met de regionale (sociale)inspectiediensten van de gewesten en gemeenschappen, en met de diensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg (FOD WASO), bevoegd voor het opleggen van administratieve geldboetes. De geregionaliseerde inbreuken werden opgelijst, en het overzicht van wie er bevoegd is voor welke materie werd verder verfijnd.

De RSZ inspectiediensten hebben ook op regelmatige basis met de regionale collega’s overlegd over de controles op het specifieke doelgroepenbeleid, waarvoor de regionale overheden nu bevoegd zijn. Medewerkers van de verschillende diensten werden tijdens deze bijeenkomsten op de hoogte gebracht van de recentste evoluties in de maatregelen op regionaal niveau. Tegelijk werd er ook informatie uitgewisseld over de werkwijze die de RSZ-inspectie momenteel hanteert om de correcte naleving van de doelgroepenverminderingen te controleren. Er werd toelichting gegeven over hoe deze controles in de toekomst best zouden aangepakt worden en welke afspraken hiervoor nog nodig waren. Na een gezamenlijke fenomeenanalyse is eind 2017 per regionale inspectiedienst een lijst aangeleverd van werkgevers die een verhoogd risico vertonen op misbruik van doelgroepverminderingen.

Uitwisseling van informatie

Voor een performantere uitwisseling van gegevens en een betere beheersing van het invorderingsrisico waren er in 2017 maandelijkse overlegvergaderingen met collega’s van de fiscus – Bijzondere Belastingsinspectie (BBI), Fiscale Administratie… – en van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Tijdens deze vergaderingen werd besproken welk soort informatie er voor alle partijen van belang kan zijn, binnen welk kader en via welke kanalen. Deze uitwisseling moet de betrokken diensten toelaten om elk binnen hun domein het invorderingsrisico, het aangifterisico en het risico op grensoverschrijdend misbruik zoveel mogelijk te beperken. Op dit ogenblik is er een concrete uitwisseling over:

 • uitgevoerde sociale of fiscale regularisaties,
 • buitenlandse werknemers die al gedurende een langere periode werkzaam zijn op het Belgisch grondgebied,
 • ondernemingen met een risico op insolvabiliteit,
 • netwerken van ondernemingen,
 • aangegeven werken,
 • Checkinatwork (C@W), en
 • unieke identificatiegegevens van buitenlandse ondernemingen.

In maart 2017 is een gemeenschappelijke onlinedienst Inhoudingsplicht in gebruik genomen. Die maakt het gebruikers en opdrachtgevers van aannemers en onderaannemers mogelijk om vanop één scherm, ook mobiel, na te gaan of ze een sociale en/of fiscale inhouding op factuur moeten doen. Deze onlinedienst werd in 2017 al 1.375.845 keer geraadpleegd.

Ook met de Dienst Vreemdelingenzaken en met de RVA waren er dergelijke overlegvergaderingen. Hier gingen we dan weer na hoe de uitwisseling van bepaalde gegevens de RSZ kan helpen bij een snellere detectie van fictieve werkgevers en/of van fictieve prestaties. Zo vermijden we sneller de toekenning van onterechte uitkeringen of onterechte verblijfstitels.

Met de RVA zetten we in 2017 ook de uitwisseling van informatie over het gebruik en eventueel het misbruik bij aanvragen van tijdelijke werkloosheid verder. Concreet bestaat er tussen de inspecteurs van de Directie Risicobeheer (RSZ) en de RVA-inspecteurs een punctuele uitwisseling over netwerken van ondernemingen die eerder al bij dergelijke misbruiken betrokken waren.

Wetenschappelijke samenwerking

Om het fraude- en inningsrisico en de werkelijke fraudegevallen in de toekomst efficiënter te kunnen aanpakken, zetten we ook onze samenwerking met de academische wereld verder. De bedoeling hiervan: het werk van inspecteurs en analisten op een meer wetenschappelijke wijze ondersteunen.

Zo hebben we in 2017 nog deelgenomen aan een paar workshops en seminaries georganiseerd door het International Research Institute for Social Fraud (IRIS), enkele jaren geleden opgericht binnen de Universiteit van Gent.

Samenwerking in internationaal verband

Binnen het kader van de Beneluxwerking hebben we de grensoverschrijdende samenwerking verdergezet. De RSZ werkte samen met de Nederlandse en Luxemburgse inspectiediensten en overheden in twee werkgroepen:

 • de werkgroep frauduleuze uitzendkantoren, waarvoor we onze kennis en expertise op het gebied van grensoverschrijdende fraude ter beschikking stellen en concrete doellocaties aanleveren, en
 • de werkgroep misbruik van werkloosheid, waarvoor we samen met de RVA informatie verrijken met DmfA-gegevens.

De RSZ verleende ook zijn medewerking aan een workshop die door de Benelux werd opgezet. Die had als dubbel doel om per lidstaat wederzijds een overzicht te geven en te krijgen van de inhoud van enkele beschikbare gegevensbronnen, en om de werkmethodes van de verschillende inspectiediensten toe te lichten.

Bovendien hebben we voor het eerst gezamenlijke en simultane controleacties voorbereid en uitgevoerd met de Nederlandse inspectiediensten.

Ook met Frankrijk, meer bepaald met de ACOSS en met de URSSAF, vonden er in 2017 bilaterale ontmoetingen plaats, zowel in Brussel als in Parijs. Daar lichtten beide partijen best practices voor de aanpak van sociale fraudebestrijding toe. Ook de informatie-uitwisseling rond een aantal punctuele dossiers werd verdergezet, met de bedoeling om in de toekomst naar een meer structurele werkwijze te kunnen evolueren.

Tot slot verleende de RSZ in 2017 ook zijn medewerking aan enkele uiteenzettingen naar aanleiding van het bezoek van buitenlandse delegaties aan de SIOD (onder meer uit Polen, en een delegatie van Europese parlementsleden).