Onze diensten toegankelijker en beter beschikbaar maken

We proberen ervoor te zorgen dat onze hoofdzetel en regionale antennes goed toegankelijk zijn, vooral voor mensen met beperkte mobiliteit of met een handicap. Onze medewerkers zijn iedere werkdag beschikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, aan de receptie of telefonisch. Als het voor een werkgever of zijn mandataris moeilijk is om een van onze regionale antennes te bereiken, dan komen wij naar hem toe.

Bezoekers

In 2017 hebben wij 28.153 bezoekers ontvangen:

 • 25.872 in onze hoofdkantoren in Brussel, en
 • 2.281 in onze regionale antennes.

Briefwisseling

Om het contact met onze diensten te vereenvoudigen, vermelden we in alle externe briefwisseling de naam, de dienst, het telefoonnummer en het e-mailadres van de dossierbeheerder of de contactpersoon.

Volledige, actuele en persoonlijke informatie verstrekken

We streven er voortdurend naar om onze klanten zo goed mogelijk te informeren. Daarom nemen we initiatieven om alle informatie over onze diensten bij een zo breed mogelijk publiek te verspreiden. We gebruiken daarvoor vooral het internet. Maar ook werkgevers die niet elektronisch werken, verliezen we niet uit het oog. Zij kunnen de hulp inroepen van de inspectiediensten in onze regionale antennes om hun verplichtingen te vervullen.

Websites

Algemene informatie over onze rol en onze opdracht zijn te vinden op onze eigen RSZ-website. Ook statistische gegevens publiceren we daar. Daarnaast verspreiden we ook gedrukte brochures in de drie landstalen.

Een ander belangrijk informatiekanaal is het portaal van de sociale zekerheid. Daar krijgen werkgevers en hun mandatarissen een individuele en beveiligde toegang tot informatie die hen persoonlijk aanbelangt. Ze vinden er ook algemene en technische instructies, en programma's die hen helpen om hun aangiften uit te voeren.

Administratieve instructies

Een belangrijk onderdeel van het portaal zijn de Administratieve Instructies Nieuw venster: een elektronische publicatie die werkgevers, dienstverrichters en sociale secretariaten informeert over wie bijdragen verschuldigd is en in welke mate.

Daarnaast bevatten de Administratieve Instructies ook uitleg over:

 • de verplichtingen van werkgevers tegenover de RSZ en de verschillende stelsels van de sociale zekerheid, en
 • de inhoudelijke aspecten van de onlinediensten (Dimona, DmfA, Capelo) die werkgevers moeten gebruiken.

Over de Instructies overleggen wij met de FOD Sociale Zaken. Op die manier proberen we verschillen in interpretatie van de Instructies bij alle betrokken overheidsdiensten te voorkomen.

De administratieve instructies RSZ bijwerken

De Administratieve Instructies worden ieder kwartaal bijgewerkt. Reglementaire nieuwigheden, wijzigingen of actualiseringen voor een specifiek aangiftekwartaal worden in de tekst opgenomen.

Er zijn drie soorten updates:

De administratieve instructies RSZ bijwerken
Type Beschrijving
Nieuw Integratie van nieuwe en wijzigende wet- en regelgeving
Recurrent Terugkerende aanpassing van grensbedragen, jaarbedragen en percentages (indexaanpassingen, jaarlijks vastgestelde percentages) – 'recurrent'
Info Aanpassing van meer algemene informatie

De wijzigingen worden duidelijk gemarkeerd in de tekst.

Updates in 2017

De volgende figuur toont de evolutie van het aantal bijgewerkte onderdelen in de afgelopen jaren.

Terugkerende aanpassingen, zoals de jaarlijkse percentages van het Fonds Sluiting Onderneming, index- en jaarbedragaanpassingen, zijn kenmerkend voor een eerste kwartaal. De overschrijding van de spilindex in mei leidde ook tot een aantal recurrente aanpassingen van forfaitaire bedragen en plafonds in het derde kwartaal, zoals:

 • de forfaits in de horeca voormedewerkers die met fooien betaald worden,
 • het minimale flexi-loon,
 • de loonplafonds voor de berekening van de Decava inhoudingen, en
 • de loonplafonds S0 en S1 van de structurele vermindering.

In de aangiften zijn er een aantal nieuwigheden op het niveau van:

 • Dimona en Dmfa: aangifte in uren voor studenten onder solidariteitsbijdrage,
 • Dimona: aangifte van een niet-onderworpen tewerkstelling in de socioculturele sector, en
 • Capelo: specifieke bijkomende inlichtingen voor de aangifte voor de openbare sector.

In het kader van de regionalisering van het doelgroepenbeleid treedt in Wallonië vanaf het 3de kwartaal een aangepaste doelgroepvermindering ‘Ouderen – Wallonië’ in werking. Die geldt voor een tewerkstelling in een vestigingseenheid die in Wallonië gelegen is. Er worden ook een aantal doelgroepverminderingen geschrapt, met overgangsbepalingen.

In het 4de kwartaal hebben Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest nog een aantal doelgroepverminderingen (met een overgangsperiode) aangepast of geschrapt.

De aanpassingen aan de geregionaliseerde doelgroepverminderingen verklaren het relatief grote aantal nieuwigheden tijdens het 3de en 4de kwartaal 2017.

De federale doelgroepvermindering ‘Eerste aanwervingen’ wordt vanaf 1 januari 2017 versterkt.

Als gevolg van de fusie van de RSZ met de vroegere DIBISS, worden de instructies DmfA (RSZ) en DmfAPPL (DIBISS) in fases op elkaar afgestemd. In de loop van het 1ste en 2de kwartaal zijn gemeenschappelijke standpunten in beide instructies geïntegreerd en is de indeling naar een analoge structuur geconverteerd. Vanaf het 3de kwartaal worden inhoudelijke pagina’s in beide instructies dusdanig aangepast dat ze gelijkaardig zijn, wat het mogelijk maakt om uiteindelijk beide instructies tot in één gemeenschappelijke instructie om te vormen. Deze wijzigingen worden niet in de grafiek opgenomen. Aanpassingen aan niet-gemeenschappelijke pagina’s in de instructies DmfAPPL die eigen zijn aan de openbare sector zijn evenmin opgenomen.

Tijdig post beantwoorden en attesten afleveren

We stellen alles in het werk om post binnen 20 werkdagen te beantwoorden. Blijkt die termijn niet haalbaar, dan sturen we in elk geval een ontvangstbewijs en bezorgen we een stand van het gevraagde onderzoek.

Tijdig en correct leveren we de volgende attesten of bewijsstukken af
Type attest Aantal attesten afgeleverd in 2017
Gegevens stand van rekening onderneming  
 • Attesten openbare aanbestedingen
197.917
 • Bekendmakingen van schuldvorderingen
1.081.670
Identificatiegegevens van de werkgever

Attesten van schrapping, attesten van inschrijving, attesten van niet-inschrijving

6.283
Individuele gegevens van de werknemer

Attesten van arbeidsrelatie, attesten van loon en prestaties, attesten van loon, attesten van prestaties

87.698
Aantal personen in dienst

Attesten AR 124, attesten aantal tewerkgestelde werknemers op de laatste dag van het kwartaal, attesten voltijdse equivalenten

7.845
Grensoverschrijdende tewerkstelling

Detacheringsverklaringen voor grensoverschrijdende tewerkstelling, attesten voor gelijktijdige tewerkstelling

135.506
Student@work
9.800

Klachten behandelen en procedures aanpassen

We registreren en analyseren alle klachten die we ontvangen. De klachten komen binnen via onze eigen diensten, het Contactcenter van de sociale zekerheid en de federale ombudsman.

We analyseren de vraag en de gevolgde procedures, en waar nodig nemen we maatregelen om fouten recht te zetten.

Aantal en oorsprong van de klachten

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal en de oorsprong van de klachten die we hebben ontvangen in 2017.

Oorsprong Aantal
Eerste lijn 56
Federale ombudsman 15

Samenwerken met mandatarissen

Een goede samenwerking met de mandatarissen draagt in grote mate bij aan het waarborgen en verhogen van de kwaliteit van aangiftegegevens die de RSZ ontvangt. Met dit voor ogen hebben we verschillende overlegstrukturen opgezet.

Elk kwartaal organiseren we een informatiesessie voor erkende sociale secretariaten en dienstverrichters. De DmfA-aanpassingen voor het betreffende kwartaal de vooruitzichten voor de volgende kwartalen worden er voorgesteld. Alle andere nieuwigheden die van belang zijn voor de mandatarissen, zoals wijzigingen in de regelgeving, de aanpassing van bestaande onlinediensten of de ontwikkeling van nieuwe diensten, worden er ook vermeld. Deze sessies vormen ten slotte een ideaal uitwisselingsplatform.

Daarnaast houden we ook tweemaal per kwartaal een beperkt overleg met de Unie van erkende Sociale Secretariaten. Tijdens deze vergaderingen hebben we het in meer detail over de lopende projecten en de eventuele praktische problemen die zich hebben voorgedaan. We kaarten ook richtlijnen voor de toekomst aan.

Het aanbod aan statistische gegevens uitbreiden

De RSZ beschikt over heel wat relevante statistische gegevens. We proberen vooral om nieuwe gegevens te verwerken en zoveel mogelijk aan te bieden aan het publiek. We maken de informatie toegankelijk op verschillende manieren, naargelang de mate van detail en de complexiteit van de gegevens:

 • in brochures,
 • in bestanden die de gebruiker kan downloaden op onze website, en
 • door middel van een andere elektronische drager, bij specifieke aanvragen.

Nieuwe gegevens

We doen inspanningen om ons statistisch aanbod zoveel mogelijk uit te breiden. We proberen vooral nieuwe statistische gegevens te produceren die gebaseerd zijn op de ligging van de werkplaats (gegevens per gewest). Daarbij proberen we optimaal gebruik te maken van onze samenwerking met de Kruispuntbank van Ondernemingen. De nieuwe statistieken hebben vooral betrekking op:

 • het arbeidsvolume, en
 • de bezoldigingen en aangevraagde bijdrageverminderingen naar werkplaats.

We blijven verdergaan met onze inspanningen tot meer externe communicatie via het frequenter gebruik van de rubriek ‘In de kijker’ op de website en de publicatie van persberichten op Presscenter.org nieuw venster.