De hoedanigheid van werkgever toekennen

Een onderneming die werknemers in dienst neemt, moet een inschrijving bij de RSZ aanvragen. Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen via WIDE, een gebruiksvriendelijke onlinedienst op het portaal van de sociale zekerheid.

Aan ondernemingen die een geldige aanvraag indienen, kennen we de hoedanigheid van werkgever toe. Dat proces is de identificatie. Iedere geregistreerde werkgever komt terecht in een database, het Werkgeversrepertorium.

Op grond van de activiteit die de werkgever heeft opgegeven, brengen we hem onder in de juiste werkgeverscategorie(ën). Die categorie is belangrijk, want ze bepaalt de verschuldigde bijdragevoeten.

Actieve werkgevers

Eind 2017 bevatte het werkgeversrepertorium 248.931 actieve werkgevers. De volgende grafiek geeft de evolutie van het aantal actieve werkgevers vanaf 2014 weer.

De laatste drie jaar was het aantal inschrijvingen iets hoger dan het aantal schrappingen. Het resultaat hiervan is dat het aantal actieve werkgevers licht gestegen is.

Het Werkgeversrepertorium onderhouden

Iedere geregistreerde werkgever komt terecht in een database, het Werkgeversrepertorium.

We zorgen ervoor dat de gegevens in die databank up-to-date blijven. Daarvoor baseren we ons op verschillende bronnen:

We voeden de KBO trouwens ook met onze informatie. In een beperkt aantal gevallen kennen we zelf het ondernemingsnummer toe (bijvoorbeeld voor buitenlandse werkgevers zonder vestiging in België). In veruit de meeste gevallen doen de griffies en ondernemingsloketten dat.

Daarnaast wordt ook een aantal gegevens (RSZ-nummer, toegekende werkgeverscategorie…) uit het werkgeversrepertorium via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de andere socialezekerheidsinstellingen overgemaakt.

Wijzigingen in het Werkgeversrepertorium

De volgende tabel geeft het aantal wijzigingen weer dat we in het Werkgeversrepertorium hebben aangebracht op basis van informatie uit de KBO.

Mandatarissen registreren

Een werkgever kan een erkend sociaal secretariaat of een dienstverrichter mandateren om zijn personeelsbestand te beheren, zijn aangiften in te vullen of om andere administratieve taken in verband met de sociale zekerheid uit te voeren. Het inschrijven en beheer van de mandaten gebeurt in de onlinedienst Mahis Nieuw venster. De aanstelling en schrapping van een mandataris komt dan in het Werkgeversrepertorium terecht.

In 2017 deden de meeste werkgevers voor hun sociale administratie een beroep op een mandataris (88% via een erkend sociaal secretariaat, 9% bij een niet-erkende dienstverrichter).

Het repertorium van de provinciale en plaatselijke besturen

Door de fusie tussen de RSZ en de DIBISS op 1 januari 2017 bestaan er tijdelijk twee repertoria naast elkaar: het werkgeversrepertorium en het repertorium van de provinciale en plaatselijke besturen. Een werkgroep buigt zich momenteel over hun integratie. Ondertussen vindt u hier enkele gegevens over het repertorium van de provinciale en plaatselijke besturen.

Het beheer van dit repertorium omvat onder andere de inschrijving van de nieuwe werkgevers, het bijhouden van hun identificatiegegevens en de schrapping van de werkgevers die niet meer actief zijn. De verhouding tussen de werkgevers en hun mandatarissen, die via de onlinedienst Mahis Nieuw venster wordt beheerd, is er eveneens in opgenomen. Bovendien zijn enkele bijzonderheden specifiek voor de plaatselijke openbare sector in dit repertorium opgeslagen. Na analyse van de beslissingen van de raden van de provinciale en plaatselijke besturen, gaat het onder meer over de integratie van de aansluitingsgegevens bij:

  • het Gesolidariseerd pensioenfonds voor de vastbenoemde personeelsleden,
  • de tweede pensioenpijler voor contractuelen, en
  • de Gemeenschappelijke Sociale Dienst.

Ten slotte worden een aantal gegevens afkomstig uit dit repertorium (identificatienummer, werkgeverscategorie...) via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ook aan de andere instellingen van sociale zekerheid overgemaakt.

Het jaar 2017 van de provinciale en plaatselijke besturen:

1.846 actieve werkgevers
86% aangesloten bij een dienstverrichter
86% aangesloten bij het Gesolidariseerd pensioenfonds
39% aangesloten bij de tweede pensioenpijler
30% aangesloten bij de Gemeenschappe-lijke Sociale Dienst