De rekeningen bijhouden

De rekeningen bijhouden betekent onder meer de bedragen boeken die werkgevers hebben betaald. Iedere werkdag boeken we de betalingen die we de dag voordien hebben ontvangen.

De volgende grafieken tonen de evolutie van de boekingen in de afgelopen zes jaar. Deze cijfers houden geen rekening met de bedragen die met de inhoudingsplicht (artikel 30 bis) zijn verbonden.

 

De laatste drie jaar stabiliseren de inkomsten zich rond 52 miljard euro. Het aantal behandelde betalingen (2,7 miljoen) daalt, maar niet significant.

Vrijstelling van sancties

Alle ontvangen bedragen worden geverifieerd en geïmputeerd op de werkgeversrekeningen. Als de werkgever een geldige reden opgeeft en alle vervallen bijdragen betaald heeft, kunnen wij de bijdrageopslagen en de verwijlinteresten (gedeeltelijk of volledig) opheffen.

De volgende grafiek toont het aantal vrijstellingen van sancties die we in de afgelopen zes jaar hebben toegekend.

Het aantal vrijstellingen dat is toegekend in 2017 en berekend op sancties die zijn toegepast in eerdere periodes, is gestegen met 10% ten opzichte van 2016.

Betalingsmoeilijkheden beheren

Naleving van de wettelijke vervaltermijnen

Wettelijk gezien moeten werkgevers de bijdragen voor een bepaald kwartaal een maand na het einde van dat kwartaal betalen.

De volgende grafiek toont het percentage van bijdragen dat op de wettelijke vervaldatum was betaald.

We hebben sinds begin 2014 een aantal aspecten van de inning (in de minnelijke fase) aangepast: we doen oproepen voor de betaling van voorschotten, we benaderen werkgevers in moeilijkheden proactief, onze documenten zijn duidelijker gemaakt... Deze inspanningen hebben we voortgezet tijdens het jaar 2015, 2016 en 2017.

De invordering via dwangbevel en de uitbreiding van de groep werkgevers die gecontacteerd moeten worden om deze vorm van invordering te vermijden, heeft de dienst in moeilijkheden gebracht. De opbrengst van de inning op de wettelijke vervaltermijn is niet zo hoog als in 2016.

Wanneer de RSZ een aangifte corrigeert, heeft de werkgever een maand om de wijziging te betalen. De volgende grafiek toont per kwartaal het percentage wijzigingen dat binnen de vooropgestelde termijn werd betaald.

De werkgevers vertonen niet hetzelfde betaalpatroon voor de wijzigende berichten als voor de kwartaalbijdragen: het percentage van de betaalde gewijzigde bijdragen voor het jaar 2017 is gestabiliseerd op jaarbasis tot ongeveer 91%. De 9% die overblijven, maken het voorwerp uit van administratieve navordering. Iets meer dan 3,5% daarvan wordt geïnd via gerechtelijke navordering.

Het inningspercentage op wijzigingen aan de oorspronkelijke aangiften hangt ook af van het feit of deze wijzigingen al dan niet ambtshalve zijn opgesteld. Een groter percentage ambtshalve wijzigingen, bijvoorbeeld door de toegenomen acties van de inspectiediensten, zou dus een verklaring kunnen zijn.

Minnelijke afbetalingsplannen

Als een werkgever betalingsmoeilijkheden ondervindt, dan houden wij daar rekening mee: er kan over een minnelijk afbetalingsplan worden onderhandeld om gerechtelijke vervolging – en de kosten die daarmee gepaard gaan – te vermijden.

De volgende grafiek geeft per jaar een beeld van het aantal aanvragen voor een minnelijk afbetalingsplan.

De mogelijkheid van een minnelijk afbetalingsplan bestaat sinds 2006. Deze oplossing was eerst voorzien bij tijdelijke (niet-structurele) betaalmoeilijkheden. Eind 2016 is de mogelijkheid uitgebreid tot gevallen waar er zich wel structurele moeilijkheden voordeden. Sinds eind 2016 streven we ernaar om invordering via dwangbevel zoveel mogelijk te vermijden.

Minnelijke afbetalingsplannen bewaken

Om de afbetalingsplannen doeltreffend te houden, waken wij over de bedragen die wij werkelijk hebben geïnd binnen de voorwaarden van het plan.

De volgende grafiek toont voor de afgelopen jaren welk percentage van de verschuldigde sommen bij minnelijke afbetalingsplannen wij ook werkelijk hebben geïnd.

Een strikte opvolging en begeleiding, en de voorwaarde van tijdelijke moeilijkheden, zorgden ervoor dat de ondernemingen de gestelde betalingstermijnen beter aanhielden en naleefden. Sinds eind 2016, en de aanpassing van de voorwaarden, is de opbrengst van de inning lichtjes gedaald.

Maatregelen in de strijd tegen het zwartwerk in de bouw-, vlees- en bewakingssector beheren

Aangifte van werken

Een aannemer die in opdracht werkzaamheden uitvoert, moet die werken melden aan de RSZ. Daarbij moet hij alle informatie over het contract, de opdrachtgever en eventuele onderaannemers meedelen. Deze maatregel heeft tot doel het zwartwerk in de bouwsector, de vleessector en de bewakingssector terug te dringen.

De volgende grafiek toont het aantal meldingen sinds 2011.

De verplichting om bepaalde werkzaamheden (werken in onroerende staat in het algemeen, zuivere bouwactiviteiten, schoonmaken, onderhoud, elektriciteit, metaal, hout, parken en tuinen, maar ook in de vleessector en bewakingssector) aan te geven, is veel beter bekend en wordt beter uitgevoerd. Sinds 2010 is er een systeem om de werken in batch aan te geven voorgesteld aan de werkgevers, wat hun taak vergemakkelijkt.

2014 was een recordjaar voor de aangifte van werken. In de mate waarin ze ook betrekking heeft op dienstcontracten (bewaking, schoonmaak, onderhoud...), daalt het aantal aangiften sinds 2015.

Betaalde inhoudingen

Een opdrachtgever of aannemer die een beroep doet op een aannemer/onderaannemer moet zich ervan vergewissen dat die laatste geen sociale schuld heeft voordat hij de factuur betaalt. Zijn er wel sociale schulden, dan moet de opdrachtgever/aannemer 35% van het gefactureerde bedrag inhouden en aan de RSZ doorstorten.

De volgende grafieken tonen de evolutie van het aantal betaalde inhoudingen en van de overeenstemmende bedragen tot het jaar 2017.

Sinds 2013 vermindert het aantal ingehouden betalingen, en ook het bedrag. Ook voor het jaar 2017 zet die dalende tendens zich voort. De RSZ stelt ook vast dat de ondernemingen hun best doen om de sociale bijdragen vroeger te betalen en de overeengekomen betalingstermijnen beter te respecteren..

Invordering beheren

Wij zijn belast met de invordering van de bijdragen die niet binnen de voorgeschreven termijn worden betaald. Als werkgevers de verschuldigde bedragen niet spontaan vereffenen, stellen wij een document op dat de werkgever waarschuwt of aan zijn plichten herinnert.

De tabel hieronder toont het aantal werkgevers dat het voorwerp van gerechtelijke navordering uitmaakt op 1 januari 2018 (werkgevers die failliet verklaard werden niet inbegrepen). In de tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen de werkgevers die aangegeven personeel tewerkstellen en zij die dat niet meer doen. De werkgevers die nog personeel tewerkstellen, kunnen hun RSZ-schuld verder zien stijgen, want er zijn bijdragen verschuldigd op het loon van de werknemers die ze tewerkstellen.

Type werkgever Aantal werkgevers
Werkgever met personeel 12.020
Werkgever die geen personeel meer heeft 9.547
Totaal 21.567

Gerechtelijke navorderingsfase aanvatten

Als betalingsaanmaningen zonder gevolg blijven, vatten wij de gerechtelijke navorderingsfase aan.

De tabel hieronder geeft het aantal navorderingsprocedures weer, via gerechtelijke weg of dwangbevel, die in het betrokken jaar aangevat werden. U ziet ook het aantal werkgevers dat in hetzelfde jaar bij deze procedures betrokken is. Van 2013 tot 2014 zagen we het aantal navorderingsprocedures stijgen, waarna het weer daalde. In 2017 verminderde het aantal aangevatte procedures aanzienlijk (zie de effecten van de invoering van het ‘veralgemeend dwangbevel’). Het aantal betrokken werkgevers daalde minder uitgesproken.

Uitvoerbare titels beheren

Wij beschikken over twee mogelijkheden om een uitvoerbare titel te verkrijgen:

  • een gerechtelijke procedure inleiden (dagvaarding voor de arbeidsrechtbank), en
  • een dwangbevel aan de werkgever betekenen.

Met een dwangbevel of vonnis proberen we de betaling van de schuld door tenuitvoerlegging te verkrijgen.

Het verkrijgen van uitvoerbare titels beheren

Wij beheren op actieve wijze de gerechtelijke navorderingsprocedures om een uitvoerbare titel te verkrijgen. Als zich tijdens de procedure een onregelmatigheid voordoet, sturen wij de advocaat-raadsman een waarschuwing om een en ander te verhelpen.

De uitvoering van de verkregen titels beheren

Als we vaststellen dat schuldenaars de voorwaarden van de uitvoerbare titels niet naleven, gaan we over tot de uitvoering van de uitvoerbare titels.

De grafiek hieronder geeft het aantal afgesloten navorderingsprocedures en het aantal betrokken werkgevers per jaar. De procedures worden afgesloten met een betaling of met de vaststelling dat de schuldvordering van de RSZ oninbaar is.