De RSZ is een open instelling. We trekken ons niet terug op een eiland, maar slaan bruggen tussen zoveel mogelijk partners. Vooral met de andere instellingen van de sociale zekerheid werken we nauw samen.

Informatietechnologie delen

Zeker als het gaat om informatietechnologie werken we al jaren samen met andere instellingen.

Een typisch scenario is dat de RSZ een basisdienst laat ontwikkelen, zoals het gebruikers- en toegangsbeheer, en die dan ter beschikking stelt van het netwerk van de sociale zekerheid. Onder impuls van de RSZ is een akkoord bereikt over een samenwerkingsverband met de FOD BOSA, de KSZ, de FOD Financiën en de FOD Economie, om het gebruikersbeheer (user management) voor ondernemingen te veralgemenen binnen de federale overheid. De RSZ treedt daarbij op als operator van dit systeem.

Een ander voorbeeld is de onlinedienst Dolsis, ontwikkeld in samenwerking met de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. Dolsis werkt via een principe van ‘self service’: overheidsinstellingen die RSZ-gegevens nodig hebben, kunnen die in real time consulteren, zonder een omweg te hoeven maken via een andere overheidsinstantie. Vroeger kregen instellingen de data in ruwe vorm aangeleverd en moesten ze zelf een user interface ontwikkelen. Dat was een tijdrovende, dure en ingewikkelde procedure die veel overheidsdiensten afgeschrikte.

Dolsis wordt stelselmatig uitgebreid met gegevens uit andere overheidsdatabanken, ruimer dan de RSZ en de sociale zekerheid.

Ondersteunende diensten delen

Sinds 2010 zoeken we ook naar mogelijkheden om ondersteunende diensten te delen. Dat doen we via het College van Instellingen van Sociale Zekerheid, een raadgevend en coördinerend orgaan dat bestaat uit de administrateurs-generaal van de verschillende instellingen. Het is de plaats bij uitstek voor de bespreking van samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke initiatieven in de sociale zekerheid.

We nemen actief deel aan de werkgroepen, opgestart door het College, over human-resourcesbeleid en organisatieontwikkeling, interne audit, duurzame ontwikkeling, logistiek en vertaaldiensten. De RSZ coördineert de vergaderingen van Platina, het netwerk van interne auditors bij de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). Binnen de synergie van het human-resourcesbeleid vormt de RSZ de motor van de werkgroepen "werkmeting" en "Creatie van een gemeenschappelijke loonmotor".

De RSZ staat in voor het beheer van de gemeenschappelijke loonmotor. Sinds 2016 berekenen wij de lonen voor de medewerkers van de RSZ, de RVA, Fedris, de HZIV, de HVW en FAMIFED. In 2017 werd dit uitgebreid met de FPD, het RIZIV en het RSVZ. Alle OISZ, met uitzondering van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, nemen dus vanaf 1 januari 2017 deel aan de loonmotor. De berekening van de lonen gebeurt op basis van regels die werden opgesteld door de werkgroep en uniform zijn voor alle OISZ.