Voorstelling van het Belgische socialezekerheidssysteem

De RSZ ontvangt regelmatig het bezoek van buitenlandse delegaties en studenten. In dat kader organiseren wij informatiesessies over de RSZ, onze rol in het Belgische socialzekerheidssstelsel en onze verwezenlijkingen op het vlak van modernisering, en dan met name het e-government. Deze bezoeken zijn trouwens momenten van constructieve uitwisseling.

In 2017 hebben wij een delegatie uit Zuid-Korea en studenten van verschillende achtergronden ontvangen (ULB, netwerk van het Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale de Saint-Etienne in Frankrijk...).

Internationale samenwerking over grensoverschrijdende tewerkstelling

De RSZ speelt een belangrijke rol op het vlak van de sociale zekerheid in een internationaal perspectief. Onze rol is om twee redenen versterkt:

 1. Het Belgische socialezekerheidsstelsel is gebaseerd op een gecentraliseerde organisatie van de instellingen.
 2. De RSZ is als enige Belgische instelling bevoegd voor het bepalen van de toepasselijke wetgeving voor werknemers en ambtenaren die grensoverschrijdend werken, en dit wereldwijd.

Coördinatie van de nationale stelsels van sociale zekerheid

De RSZ staat borg voor de sociale rechten van grensarbeiders. Om onze opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren, werken we nauw samen met alle coördinatoren van nationale stelsels van sociale zekerheid, zowel in België als in het buitenland.

De toepasselijke wetgeving bepalen

De toepasselijke socialezekerheidswetgeving wordt bepaald op basis van een complex arsenaal aan wetten en is vaak afhankelijk van beslissingen van buitenlandse overheden en instellingen. Dat vraagt om specifieke werkprocessen en overlegprocedures.

Contacten leggen en onderhouden met buitenlandse instellingen van sociale zekerheid

Een van onze belangrijkste opdrachten bestaat erin om persoonlijke en directe contacten met buitenlandse instellingen van sociale zekerheid te onderhouden. Zo hebben we de volgende doelstellingen:

 • onze violen op elkaar afstemmen, voor een duidelijke en eenvormige behandeling van de individuele dossiers via een coherente en transparante toepassing van de wetgeving;
 • de standpunten van de buitenlandse instellingen en de grondslagen ervan beter kennen en begrijpen, om zo de interpretatie van bepaalde regels te verfijnen;
 • een Belgisch beleid en standpunt vastleggen;
 • de vertrouwensrelatie met onze collega’s in het buitenland versterken.

Deze doelstellingen bereiken we op verschillende manieren:

Deelnemen

We nodigen geregeld delegaties van buitenlandse – voornamelijk Europese – instellingen uit op de RSZ om concrete dossiers te bespreken of om een standpunt in te nemen over een algemene problematiek. We nemen deel aan seminaries en studiedagen, als deelnemer of als spreker.

In 2017 hebben wij bijvoorbeeld aan de volgende activiteiten deelgenomen:

 • ISSA European Network seminar on fraud in social security in the cross-border context (ZUS) (Warschau)
 • Vlamingen in de Wereld (VIW) – HR Congress (Bruxelles)
 • Detachering binnen de EU: protectionisme versus strijd tegen sociale dumping? VUB (Bruxelles)

Samenwerken

Als experten in het bepalen van de toepasselijke wetgeving, werken wij onder andere mee aan het opstellen van nieuwe reglementering, en aan haar interpretatie en toepassing.

 • In België
  • We vertegenwoordigen de RSZ in de Commissie van Goede Diensten voor personeel dat onze ambassades plaatselijk aanwerven.
  • We vervullen een rol als expert-raadgever bij de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Sociale Zekerheid bij zaken die voor het Hof van Justitie van de Europese Unie gebracht worden.
 • In het buitenland: we onderhandelen over de ‘verklaringen van toepasselijke wetgeving’ gebaseerd op bilaterale akkoorden, bijvoorbeeld met Israël en Tunesië.
 • Bij de Europese Commissie
  • We werken mee aan het Europese project ‘EESSI’ (Electronic Exchange of Social Security Information) voor de elektronische uitwisseling van gegevens tussen socialezekerheidsinstellingen,
  • We zorgen voor technische ondersteuning van de Belgische delegatie bij de Administratieve Commissie voor de Coördinatie van de Stelsels van Sociale Zekerheid.
  • We nemen deel aan de expertengroep die gemandateerd is om een rapport op te stellen over de praktische problemen die de bevoegde instellingen ondervinden bij het bepalen van de toepasselijke wetgeving bij het uitreiken van A1-formulieren. We formuleren concrete aanpassingen aan en verbeteringen van een aantal wettelijke bepalingen. Dat werk heeft met name geleid tot de voorstellen geformuleerd door Europees Commissaris Marianne Thyssen in haar ‘Labour Mobility Package’.

Informeren

Wij houden onze stakeholders regelmatig op de hoogte via een elektronische nieuwsbrief.