Onderdelen

De jaarlijkse begroting bestaat uit een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting.

 • De opdrachtenbegroting omvat de ontvangsten en uitgaven die te maken hebben met de wettelijke opdrachten van de instelling. Deze kredieten zijn voornamelijk niet-limitatief.
  De evolutie van de ontvangsten en uitgaven in de opdrachtenbegroting wordt besproken in de rubriek ‘Financiering van de sociale zekerheid’.
 • De beheersbegroting omvat de kredieten die te maken hebben met de werking van de instelling. Op enkele uitzonderingen na zijn dat uitsluitend limitatieve kredieten. De beheersbegroting wordt onderverdeeld in personeelsuitgaven, werkingsuitgaven (gewone en informatica) en investeringsuitgaven (gewone, gebouwen en informatica).

De globale begroting in 2017

De volgende tabellen tonen de cijfers van de globale begroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

Globale begroting: overzicht
  2015(*) 2016(*) 2017(*)
Ontvangsten 71.935.298 72.040.936 80.802.438
Uitgaven 71.698.943 72.358.312 80.585.728
Saldo 236.355 -317.377 216.710

(*) Voorlopige cijfers

Details ontvangsten
  2015(*) 2016(*) 2017(*)
Opdrachten 71.933.828 72.038.831 80.789.854
Beheer 1.470 2.104 12.585

(*) Voorlopige cijfers

Details uitgaven
  2015(*) 2016(*) 2017(*)
Opdrachten 71.538.042 72.190.918 80.379.315
Beheer 160.901 167.394 206.414

(*) Voorlopige cijfers

De beheersbegroting in 2017

De volgende tabel toont de beheersbegroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

2015 2016 2017
Personeelsuitgaven 85.336 85.578 111.680
Werkingsuitgaven 75.108 81.315 86.935
Gewone werkingsuitgaven 11.397 10.328 13.291
Werkingsuitgaven informatica 63.711 70.987 73.644
- Smals 63.042 70.233 72.754
- RSZ 669 754 890
Investeringsuitgaven 458 502 7.798
Onroerend 403 413 4.296
Investeringsuitgaven informatica 9 14 2.540
- Smals 0 0 2.502
- RSZ 9 14 38
Roerend 46 75 962

De belangrijkste beheersuitgaven zijn de personeelsuitgaven en de uitgaven voor de informaticawerkzaamheden (werkings- en investeringsuitgaven) uitgevoerd door Smals, onze vaste informaticapartner. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 90,6% van de totale beheersuitgaven in 2017.

Personeelsuitgaven

In 2017 stegen de personeelsuitgaven met 31%, terwijl in 2016 de stijging zich beperkte tot 0,3%.

Het aandeel in de totale beheersuitgaven ging van 53% in 2015 naar 51,2% in 2016 en naar 54,1% in 2017.

De personeelskosten 2017 werden in belangrijke mate beïnvloed door volgende factoren:

 • de fusie met de DIBISS op 1 januari 2017;
 • de integratie van de sociale inspectie op 1 juli 2017;
 • de indexaanpassing in juli 2017;
 • een stijging met 36,2% van het aantal tewerkgestelde personeelsleden in betaalde voltijdse equivalenten in 2017. De stijging is voornamelijk het gevolg van de fusies.

Andere bepalende factoren waren de anciënniteits- en bevorderingsverhogingen.

Meer over ons personeelsbeleid in 2017.

Informatica-uitgaven door Smals (werkings- en investeringskosten)

De uitgaven voor de werkzaamheden uitgevoerd door Smals stegen in 2017 met 7,2%. Deze stijging is in hoofdzaak het resultaat van:

 • projecten:
  • de regeringsbeslissingen in verband met de sensibiliseringscampagne werkverwijdering,
  • de ontwikkeling van een overuren-app,
  • de gegevensuitwisseling tussen de politie en de sociale inspectiediensten,
  • het plan voor eerlijke concurrentie (PEC) voor de elektrotechnische sector,
  • de ontwikkeling van de onlinedienst voor de maatregel ‘onbelast bijklussen’, en
  • de ontwikkeling van de onlinedienst Green@work;
 • de toegevoegde kredieten als gevolg van de fusie met de DIBISS en de integratie van de sociale inspectie.

In 2016 bedroeg de stijging 11,4% ten opzichte van 2015.

Het aandeel van de uitgaven aan Smals in de totale beheersuitgaven steeg van 39,2% in 2015 naar 42% in 2016, maar daalde in 2017 naar 36,5%.

Andere werkingsuitgaven

De andere werkingsuitgaven vertegenwoordigen niet meer dan 6,87% van de totale beheersuitgaven.

De belangrijkste posten zijn hier de lokaalkosten, bureaukosten, representatiekosten en de subsidie aan de mess.

Andere investeringsuitgaven

In 2017 gingen de renovatiewerken aan het Hortagebouw van start. Daardoor stijgt het aandeel van de investeringsuitgaven (zonder SMALS) in de totale beheersuitgaven van 0,3% in 2016 naar 2,6% in 2017.