Voorwoord

Hoogtepunten

Welkom, collega’s van de DIBISS!

De Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) is sinds 1 januari 2017 geïntegreerd in de RSZ. Een complexe operatie, die we in 2016 volop hebben voorbereid.

Meer en soepeler werken voor studenten

Studenten kunnen sinds 2017 langer werken tegen lagere sociale bijdragen: 50 dagen werden 475 uur. De RSZ zorgde ervoor dat de overgang vlekkeloos verliep.

Extra zekerheid voor uitzendkrachten

Een juiste aangifte bij de RSZ is essentieel voor de sociale rechten van de uitzendkracht. De RSZ ontwikkelde daarom Interim@work, een onlinedienst waarmee uitzendkrachten kunnen zien of ze tijdig en correct zijn aangegeven.

Een centraal aanspreekpunt voor onze klanten

Werkgevers en burgers hechten grote waarde aan een centraal contactpunt, waar ze terecht kunnen met al hun vragen. In 2016 bouwden we daarom ons ‘front office’ verder uit.

Ontwikkeling van een werkgeversprofiel

De RSZ begon in 2016 gebruik te maken van ‘werkgeversprofielen’. Processen als bijdrage-inning en fraudebestrijding verlopen daardoor veel gerichter.

Aan het woord

Nieuwe collega’s, een andere werkplek, andere systemen, instellingen in beweging… De fusie was een hele omwenteling voor de medewerkers van de DIBISS én de RSZ. Ze vertellen u over hun ervaringen.