Financiering van de sociale zekerheid

Eén van de centrale taken van de RSZ is de dagelijkse financiering van instellingen en fondsen van de sociale zekerheid.

Financiering binnen het Globaal Financieel Beheer

Een belangrijk deel van die financiering verloopt via het systeem van Globaal Financieel Beheer (GFB).

Het Globaal Financieel Beheer houdt in dat de RSZ de geldmiddelen voor de sociale zekerheid van werknemers (bijdragen, rijkstoelagen, alternatieve financiering) globaliseert en verdeelt onder de rechthebbende sectoren. De verdeling gebeurt volgens de kasbehoeften van de sectoren.

Het Globaal Financieel Beheer bestaat sinds 1995. Daarvoor kreeg iedere instelling de opbrengst van de sectorale bijdragevoeten.

Welke instellingen?

De volgende tabel toont welke instellingen of stelsels hun middelen krijgen via het Globaal Financieel Beheer en waarvoor zij die middelen aanwenden.

Instelling/stelsel Voorwerp van de financiering
RIZIV
 • geneeskundige verzorging
 • uitkeringen
 • invaliditeitsuitkeringen voor mijnwerkers
RVA
 • werkloosheid
 • werkloosheidsuitkering met anciënniteitstoeslag
 • loopbaanonderbreking
 • tijdskredieten
RVP
 • rust- en overlevingspensioenen
 • overblijfselen van het kapitalisatiestelsel (sinds 2008; uitdovend)
RKW/FAMIFED (*) gezinsbijslagen (uitgezonderd de Provinciale en Plaatselijke Overheidsbesturen)
FAO arbeidsongevallen (uitgezonderd het kapitalisatiestelsel)
FBZ beroepsziekten (uitgezonderd de sector van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsbesturen)
Stelsel van de zeelieden
 • geneeskundige verzorging
 • uitkeringen voor ziekte en invaliditeit
 • werkloosheid

(*) Als gevolg van de zesde staatshervorming wordt de gezinsbijslag vanaf 2015 niet meer gefinancierd door het Globaal Beheer.

Daarnaast financiert de RSZ ook nog een aantal specifieke uitgaven op basis van wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld: de sociale Maribelfondsen en de tewerkstellingscellen).

Beheerscomité van de Sociale Zekerheid

Globaal Financieel Beheer is meer dan het verstrekken van de nodige financiën. Het is ook: beheren, adviseren, opvolgen en evalueren.

Deze opdrachten voert de RSZ uit onder het gezag van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid (BCSZ). Het BCSZ moet aan de federale regering – ter voorbereiding van de begroting, de begrotingscontrole en in het kader van een meerjarenperspectief – jaarlijks verslag uitbrengen over het Globaal Financieel Beheer. Hoe ontwikkelen de ontvangsten en uitgaven zich? Wat zijn de prioritaire beleidslijnen? Hoe kan een duurzaam financieel evenwicht van het stelsel worden verzekerd? Deze informatie ondersteunt de regering bij de opmaak en controle van de begroting en bij het uitwerken van een meerjarenperspectief.

De RSZ voorziet het BCSZ van ramingen van de ontvangsten; de betrokken socialezekerheidsinstellingen zorgen voor ramingen van de uitgaven. Deze gegevens worden geconsolideerd bij het RSZ-Globaal Beheer.

Leningen

Met toestemming van de minister van Financiën en de voogdijminister kan het RSZ-Globaal Beheer leningen afsluiten om de financiering van alle takken te waarborgen.

Financiering buiten het Globaal Financieel Beheer

Een 130-tal instellingen en fondsen worden buiten het Globaal Beheer gefinancierd. Ze hebben recht op een deel van de opbrengst van de sociale bijdragen. Meestal wordt dat aandeel berekend op basis van een bijdragevoet op de aangegeven loonmassa. Onder meer de financiering van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) wordt op deze manier berekend. 

Naar boven