Duurzame ontwikkeling

“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aan de behoeften van de hedendaagse maatschappij beantwoordt zonder daarbij het vermogen van de toekomstige generaties om aan hun behoeften te beantwoorden, in gevaar te brengen.”

Dit begrip zou zonder gevolg blijven als iedere burger, onderneming, stad, regio en staat er niet verantwoordelijk mee zou omspringen. De RSZ neemt aan deze beweging deel met concrete acties op zijn niveau, en door dialoog en interactie met de betrokken partijen: zijn medewerkers, leveranciers, aangrenzende ondernemingen en de andere OISZ.

Milieubeheersystemen en EMAS

In onze ogen is het van essentieel belang om op een verantwoorde manier om te gaan met natuurlijke grondstoffen en ze niet te misbruiken. In de loop der jaren ondernamen we al een aantal belangrijke acties, zoals bijvoorbeeld de strategische keuze om de nieuwe zetel naast het Zuidstation te vestigen of om aan afvalsortering te doen. Maar de RSZ wil verder gaan. We hebben ons tot doel gesteld om de EMAS-registratie te behalen en te behouden als teken van performantie, geloofwaardigheid en transparantie. Dit engagement werd zelfs in de bestuursovereenkomst opgenomen.

EMAS wordt bepaald bij Europese verordening 1221/2009 en is gebaseerd op de internationale norm ISO14001. Die slaat op het milieuzorgsysteem (MZS) van een organisatie. Een MZS maakt het voor een organisatie mogelijk om op een consequente manier geleidelijk aan haar impact op het milieu te beheren.

Meer informatie over EMAS en de norm ISO 14001 nieuw venster.

De RSZ heeft al een hele weg afgelegd: de Rijksdienst is in 2014 begonnen met een eerste verbeteringsproces dat eind 2015 werd afgesloten met de eerste interne audits en beoordeling door de directie. De externe validering van ons milieuzorgsysteem met het behalen van het certificaat ISO14001-2004 voor onze hoofdzetel nieuw venster, waarborgt de degelijkheid en de continuïteit van deze stap.

Voorafgaande omgevingsanalyse

Voor de rechtstreekse aspecten hebben wij het milieubeheer van het Hortagebouw gedetailleerd onderzocht:

  • Door bezoeken op het terrein kon de staat van het gebouw en van de technische installaties en lokalen (drukkerij, technisch lokaal, keukens enz.) geanalyseerd worden.
  • Cijfergegevens maakten het mogelijk performantie-indicatoren uit te werken en een vergelijking met gelijkaardige instellingen te maken.
  • Het opstellen van het RSZ-regelgevingsregister heeft ons in staat gesteld na te kijken in hoeverre wij de toepasselijke milieuwetgeving voor ons gebouw naleven (in het bijzonder de milieuvergunning, de energieprestatie van de gebouwen, het bedrijfsvervoerplan en de afvalverwerking).
  • Het doel van een uitgebreide enquête bestond erin om een zicht te krijgen op de perceptie en het gevoel dat de medewerkers hebben bij het beheer van de omgeving in de gebouwen, of het nu om het Hortagebouw of om de 14 regionale antennes gaat. Er werd rekening gehouden met de resultaten van de enquête in de keuze van belangrijke milieu-aspecten en in het milieuprogramma van de RSZ.

Milieubeleid

Op basis van de resultaten van de oorspronkelijke omgevingsanalyse heeft het Directiecomité de algemene engagementen en prioriteiten op het vlak van milieubeheer vastgelegd in het milieubeleid van de RSZ nieuw venster.

Planning

Op basis van het milieubeleid en de resultaten van de omgevingsanalyse werden de ‘milieudoelstellingen’ vastgelegd. Deze doelstellingen houden rekening met de wettelijke en andere verplichtingen van de RSZ. Ze moeten, om correct te zijn, verbonden worden met indicatoren, progressieve doelstellingen en een ‘milieuprogramma’ waarin de acties, termijnen, verantwoordelijkheden en middelen opgenomen zijn.

Controle en corrigerende actie

Een groep interne auditoren werd samengesteld en ging eind 2015 van start met de eerste milieu-audits om na te gaan of de MZS correct werd toegepast, conform de EMAS-reglementering. Er nemen ook auditoren van andere instellingen deel aan de audits van de RSZ: het gaat hier dus over gemengde audits. Bovendien neemt de RSZ als auditor deel aan audits van andere instellingen. Op regelmatige basis komen het Directiecomité, de coördinator van EMAS en andere mogelijke belanghebbenden samen voor een evaluatie van de MBS, om zijn voortdurende aanpassing, geschiktheid en efficiëntie te waarborgen. Het systeem wordt ook elk jaar door een extern organisme gecontroleerd.

Kernacties en resultaten

Energie

Een energie-audit werd uitgevoerd om het beheer van de verwarming en verlichting te optimaliseren. De verlichting van de bureaus en gangen wordt gestuurd door een intelligent beheersysteem. Hierdoor doven de lichten op een bepaald uur. Bovendien varieert de intensiteit van de verlichting in de bureaus in functie van de helderheid van het buitenlicht, wat een besparing van 25 tot 40% inhoudt. Elk verlichtingstoestel van het gebouw is uitgerust met elektronische ballasten in plaats van de klassieke modellen met een hoog energieverbruik. Alle spots in het gebouw zijn voorzien van spaarlampen.

Hetzelfde geavanceerde systeem beheert de temperatuur (om te verwarmen en/of te koelen) zodat we het verbruik tot het strikte minimum reduceren. Verder gebruiken we warmtewisselaars om vooraf het koelwater te koelen. Dit vermindert het elektriciteitsverbruik van de koudebalken.

Kers op de taart: onze elektriciteit is 100% groen!

Meten is weten: we hebben meerdere meters in het gebouw geïnstalleerd, die ons in staat stellen om ons verbruiksprofiel beter te analyseren en om verbeteringspistes op te sporen. Ons energieverbruik is in 2015 met 6% gedaald.

Mobiliteit

Onze hoofdzetel bevindt zich boven het Brussels Zuidstation. Op niet meer dan vijf minuten stap je van het perron naar het verste bureau op de 6de verdieping.

De medewerkers worden aangespoord om met de fiets naar het werk te komen: dienstfietsen, een fietsvergoeding, een bewaakte parkeerplaats en douches zijn voorzien.

De RSZ kan een schitterend resultaat voorleggen op het vlak van het gebruik van duurzame transportmiddelen (belangrijkste vervoermiddelen: trein, metro, tram, bus, fiets en te voet): maar liefst 95,63% in vergelijking met het gemiddelde van 91% dat behaald wordt door andere federale overheidsdiensten die ook in EMAS stapten. Het pilootproject thuiswerk, dat voortdurend uitgebreid wordt, zal ons in staat stellen om een nog belangrijkere verbetering te verwezenlijken.

Papier

Voortaan wordt het grootste deel van de gegevens in digitale vorm uitgewisseld. Om aan de wens van de regering te voldoen en het papierverbruik te verminderen, blijven wij verder werken aan vernieuwing via verschillende projecten:

  • de digitalisering van het beheer van de inkomende briefwisseling door het gebruik van het elektronisch dossier – EDE;
  • het gebruik van gemeenschappelijke opslagruimtes van documenten voor intern gebruik, via mails of via het EDE; en
  • de geleidelijke digitalisering van de uitgaande briefwisseling, rekening houdend met de veiligheid en het recht op privacy (e-Box, beveiligde portaalsite...).

Het papierverbruik is in 2015 met 5% gedaald.

Naar boven